Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси членове на апелативните състави

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Дата на публикуване: 
сряда, 3 Юни, 2020 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 юни е публикувана обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на три длъжности за член на апелативните състави на Службата.

EUIPO е децентрализирана агенция на Европейския съюз. Службата предоставя закрила на права на интелектуална собственост (ИС) за предприятия и иноватори от ЕС и извън него. Дейността на Службата на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по ИС в държавите от ЕС, с потребителите и с други институционални партньори. Всички тези служби образуват мрежата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPN), в която те си сътрудничат, като предоставят на потребителите хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнището на ЕС.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език. Същевременно някои производства могат да бъдат проведени на други официални езици на Европейския съюз.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

От члена на апелативен състав на EUIPO се изисква да разглежда случаи и да изготвя решения по жалби срещу решения на първа инстанция на Службата (проверка на марки или дизайни, възражения, отмяна и обявяване на недействителност на дизайн).

Решенията на апелативните състави се вземат от трима членове, най-малко двама от които трябва да имат юридическа квалификация. В някои специфични случаи решенията се вземат от разширен състав, председателстван от председателя на апелативните състави, или еднолично от член, който трябва да има юридическа квалификация. Председателят на апелативните състави и председателите и членовете на апелативните състави са независими. Те не са обвързани от никакви инструкции в решенията си.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, към крайния срок за подаване на заявления кандидатът трябва да отговаря на общите условия посочени по-долу:

  • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от права;
  • да е изпълнил законовите си задължения във връзка с военната служба;
  • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  • да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66 години.

Процедурата за подбор се провежда под контрола на управителния съвет на Службата.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/vacancies

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Заявленията, подадени по пощата, следва да се изпращат до:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPAIN

Кандидатурите трябва да бъдат получени преди полунощ на 15 юли 2020 г.

Имайте предвид, че трябва да бъдат попълнени всички раздели на формуляра. Непълни формуляри за кандидатстване (напр. съдържащи бележки като „вж. приложената автобиография или мотивационно писмо“) няма да бъдат взети под внимание.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободни длъжности – EXT/20/42/AD 11/BOA Member (901.04 KB, PDF)