Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси изпълнителен директор

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
четвъртък, 8 Декември, 2022 - 10:58
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността изпълнителен директор на Службата.

Службата е децентрализирана агенция на Европейския съюз, която предоставя закрила на права на интелектуална собственост (ИС) на предприятия и иноватори от ЕС и извън него.

Седалището на Службата се намира от самото ѝ създаване в Аликанте, Испания, където тя извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС.

Дейността на EUIPO на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по ИС в страните от ЕС, с потребителите и с други партниращи ведомства. Всички тези ведомства образуват Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN). Те работят съвместно, предоставяйки на потребители хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнището на ЕС.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език.

Управленската структура на EUIPO се състои от Управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Изпълнителният директор отговаря за управлението на Службата и действа като неин законен представител. Той/тя се отчита пред Управителния съвет и бюджетния комитет, носи цялостната отговорност за дейностите на EUIPO и гарантира, че се постигат набелязаните цели.

Изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от правителство или друг орган, без да се засягат правомощията на Комисията, Управителния съвет и бюджетния комитет.

Критерии за допустимост

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, кандидатът трябва към крайния срок за подаване на заявления да отговаря на общите условия посочени по-долу:

  • да е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, и да не е лишен от граждански права;
  • да е изпълнил всички задължения, наложени от законодателството относно военната служба;
  • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  • да може да изпълни пълен 5-годишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66. Очакваната дата на встъпване в длъжност е от 1 октомври 2023 г.

Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия му мандат.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата

Заявленията се подават по електронна поща, на следния електронен адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Кандидатурите трябва да бъдат получени преди полунощ на 19 януари 2023 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място - Изпълнителен директор на EUIPO (М/Ж) (EXT/22/135/AD 15) (915.57 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.