Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав

Дата на публикуване: 
сряда, 25 Ноември, 2020 - 11:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 ноември е публикувано обявление за свободна длъжност за поста председател на апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Службата е децентрализирана агенция на Европейския съюз. EUIPO извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по ИС в държавите от ЕС, с потребителите и с други институционални партньори.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език. Същевременно някои производства могат да бъдат проведени на други официални езици на Европейския съюз.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Съветът взема решение за назначаване на изпълнителен директор, заместник изпълнителен(ни) директор(и), председател на апелативните състави и председатели на отделните апелативни състави въз основа на списък с кандидати, предложен от управителния съвет. Управителният съвет отговаря за подбора и назначаването на членовете на апелативните състави.

Председателят на апелативните състави оглавява президиума на апелативните състави, който определя правилата и организира работата на съставите, изпълнява решенията им и разпределя делата между тях. Всеки апелативен състав се оглавява от председател. Председателят на апелативните състави оглавява също разширения състав.

От председателя на апелативен състав на EUIPO се очаква:

 • да взема решения по голям брой дела в разумни срокове и в дух на колегиалност, като се съобразява с целите, определяни ежегодно от президиума на апелативните състави;
 • да обработва около 650 проекторешения годишно и да дава насоки на състава, така че да допринася за разработване на последователна съдебна практика, и да работи ефективно за решаване на делата, възложени на съставите;
 • да участва в разискванията на разширения състав и президиума на апелативните състави, който определя правилата и организира работата на съставите;
 • да решава как да разпредели възложените на състава дела между членовете му;
 • да определя членовете на състава за всяка жалба и да посочва член на състава или себе си за докладчик;
 • да управлява ежедневната работа на състава в сътрудничество и под надзора на председателя на апелативните състави.

При изпълнението на задълженията си председателят се подпомага от правни асистенти и административен персонал.

Председателят на апелативните състави и председателите и членовете на апелативните състави са независими. Те не са обвързани от никакви инструкции в решенията си.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, към крайния срок за подаване на заявления кандидатът трябва да отговаря на следните общи условия, посочени по-долу условия:

 • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от права;         
 • да е изпълнил законовите си задължения във връзка с военната служба;
 • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
 • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
 • да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66 години. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 ноември 2021 г.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Заявленията трябва да бъдат получени преди полунощ местно време в Аликанте (ЦЕВ) на 7 януари 2021 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място – EXT/20/81/AD 13/BOA Председател на Апелативен състав (907.29 KB, PDF)