Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав

сряда, 25 Ноември, 2020 - 11:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 ноември е публикувано обявление за свободна длъжност за поста председател на апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Службата е децентрализирана агенция на Европейския съюз. EUIPO извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по ИС в държавите от ЕС, с потребителите и с други институционални партньори.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език. Същевременно някои производства могат да бъдат проведени на други официални езици на Европейския съюз.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Съветът взема решение за назначаване на изпълнителен директор, заместник изпълнителен(ни) директор(и), председател на апелативните състави и председатели на отделните апелативни състави въз основа на списък с кандидати, предложен от управителния съвет. Управителният съвет отговаря за подбора и назначаването на членовете на апелативните състави.

Председателят на апелативните състави оглавява президиума на апелативните състави, който определя правилата и организира работата на съставите, изпълнява решенията им и разпределя делата между тях. Всеки апелативен състав се оглавява от председател. Председателят на апелативните състави оглавява също разширения състав.

От председателя на апелативен състав на EUIPO се очаква:

 • да взема решения по голям брой дела в разумни срокове и в дух на колегиалност, като се съобразява с целите, определяни ежегодно от президиума на апелативните състави;
 • да обработва около 650 проекторешения годишно и да дава насоки на състава, така че да допринася за разработване на последователна съдебна практика, и да работи ефективно за решаване на делата, възложени на съставите;
 • да участва в разискванията на разширения състав и президиума на апелативните състави, който определя правилата и организира работата на съставите;
 • да решава как да разпредели възложените на състава дела между членовете му;
 • да определя членовете на състава за всяка жалба и да посочва член на състава или себе си за докладчик;
 • да управлява ежедневната работа на състава в сътрудничество и под надзора на председателя на апелативните състави.

При изпълнението на задълженията си председателят се подпомага от правни асистенти и административен персонал.

Председателят на апелативните състави и председателите и членовете на апелативните състави са независими. Те не са обвързани от никакви инструкции в решенията си.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, към крайния срок за подаване на заявления кандидатът трябва да отговаря на следните общи условия, посочени по-долу условия:

 • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от права;         
 • да е изпълнил законовите си задължения във връзка с военната служба;
 • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
 • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
 • да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66 години. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 ноември 2021 г.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Заявленията трябва да бъдат получени преди полунощ местно време в Аликанте (ЦЕВ) на 7 януари 2021 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място – EXT/20/81/AD 13/BOA Председател на Апелативен състав (907.29 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.