Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Дата на публикуване: 
петък, 3 Май, 2019 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността председател на апелативен състав в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е децентрализирана агенция на Европейския съюз. От създаването на EUIPO през 1994 г. седалището ѝ се намира в Аликанте, Испания. Службата извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на EUIPO на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по интелектуална собственост в страните от ЕС-28, с потребителите и с други институционални партньори. Всички тези служби образуват мрежата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPN), в която те си сътрудничат и предоставят на потребителите хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

От председателя на апелативен състав на EUIPO се очаква:

 • да взема решения по голям брой дела в разумни срокове и в дух на колегиалност, като се съобразява с целите, определяни ежегодно от президиума на апелативните състави;
 • да обработва около 650 проекторешения годишно и да дава насоки на състава, така че да допринася за разработване на последователна съдебна практика, и да работи ефективно за решаване на делата, възложени на съставите;
 • да участва в разискванията на разширения състав и президиума на апелативните състави, който определя правилата и организира работата на съставите;
 • да решава как конкретно да възложи делата на членовете на състава;
 • да определя членовете на състава за всяка жалба и да посочва член на състава или себе си за докладчик;
 • да управлява ежедневната работа на състава в сътрудничество и под надзора на председателя на апелативните състави.

При изпълнението на задълженията си председателят се подпомага от правни асистенти и административен персонал.

Председателят на апелативните състави и председателите и членовете на апелативните състави са независими. Те не са обвързани от никакви инструкции в решенията си.

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, към крайния срок за подаване на заявления кандидатът трябва да отговаря на всички посочени по-долу общи условия:

 • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз, и да не е лишен от права;
 • да е изпълнил законовите си задължения във връзка с военната служба;
 • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
 • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
 • да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навършва 66 години. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 януари 2020 г.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на EUIPO.

За предпочитане е кандидатурите да се подават по електронна поща на следния адрес: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Заявленията, подадени по куриер, се изпращат на:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
ESPAÑA

Кандидатурите трябва да се получат преди полунощ на 14 юни 2019 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност председател на апелативен състав – VEXT/19/17/AD 13/BOA_Chairperson (537.7 KB, PDF)