Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси председател

Службата на Общността за сортовете растения (СОСР)
Дата на публикуване: 
вторник, 10 Ноември, 2020 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувано обявление, че Служба на Общността за сортовете растения обявява свободно работно място за длъжността председател.

Службата на Общността за сортовете растения (СОСР) е независима агенция на ЕС. СОСР отговаря за управлението на системата на правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази система осигурява закрила в рамките на правата на интелектуална собственост върху нови растителни видове на равнището на Европейския съюз. Мисията на СОСР е да предостави и насърчава ефикасна система на правата на интелектуална собственост, която подкрепя създаването на нови растителни видове в полза на обществото.

Службата се намира в Анже, Франция. Тя има около 50 служители и годишен бюджет от приблизително 20 милиона евро, финансиран основно от постъпленията от различните такси, които налага.

Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Службата на Общността за сортовете растения.

Председателят представлява Службата и отговаря за нейното управление. По-специално той или тя има следните функции:

 • да предприема всички необходими стъпки, включително приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на известия, да осигури функционирането на Службата в съответствие с разпоредбите, правилата и насоките на ЕС;
 • да изготвя предварителен разчет за приходите и разходите на Службата и да изпълнява бюджета ѝ;
 • да изпълнява по отношение на персонала на Службата правомощията, които са делегирани на институциите на ЕС съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители;
 • да представя пред Административния съвет проекти за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94, на правилата относно таксите и на други правила за прилагане или на правила, свързани с правната закрила на Общността на сортовете растения;
 • да представлява СОСР пред заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на СОСР и да комуникира с тях.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор само ако отговарят на следните формални изисквания до крайния срок за подаване на заявления:

 • Националност: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Службата;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с позицията;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Освен това кандидатите трябва да са изпълнили задълженията, наложени от закона по отношение на военната служба; те трябва да предоставят подходящи препоръки за годността си да изпълняват своите задължения и да са физически годни да изпълняват тези задължения.

Мястото на работа е Анже (Франция), където се намира седалището на Службата.

Длъжността е свободна от 1 септември 2021 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“) и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично отстраняване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в Интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Вашата автобиография и мотивационното Ви писмо могат да бъдат на който и да е официален език на Европейския съюз.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Крайният срок за регистрация е 10 декември 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Службата на Общността за сортовете растения (СОСР) обявява свободно работно място за длъжността председател (876.22 KB, PDF)