Вие сте тук

Службата за преводи търси директор за дирекция LING.2

Дата на публикуване: 
вторник, 18 Май, 2021 - 11:58
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 май е публикувано обявление,че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за поста директор на дирекция LING.2.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Службата за преводи отговаря за предоставянето на преводи на документи на Съвета и на Европейския съвет на всички официални езици на ЕС. Освен това Службата за преводи предоставя съдействие при редактиране на документи на вътрешни автори и на председателството, както и многоезично съдействие за медиен мониторинг, за брифингите на председателя на Европейския съвет и други инициативи. В рамките на своя Стратегически подход за развиваща се служба за периода 2020-2024 г. Службата се състои от две дирекции, LING.1, която обхваща 12 езикови отдела и оперативен отдел, и LING.2, която обхваща останалите 12 езикови отдели и отдел „Ресурси“.

Длъжността директор на дирекция LING.2 ще ръководи екип от около 450 служители от всички функционални групи и ще отговаря за оперативните, финансовите и стратегическите аспекти на досиетата, по които те ще работят.

Директорът ще гарантира качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество както в рамките на дирекцията, така и с другата дирекция (LING.1), а също и с други служби на ГСС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани. Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/169/21 LING.2).

Крайният срок за кандидатстване е 8 юни 2021 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция LING.2 – CONS/AD/169/21 (1.83 MB, PDF)