Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз обявява свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Комуникация“

четвъртък, 28 Април, 2022 - 11:58
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувано обявление, че в Генерална дирекция „Информация“ на Съда на Европейския съюз предстои да се освободи длъжността директор на дирекция „Комуникация“.

Под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Информация“ директорът на дирекция „Комуникация“ управлява същата, като организира и координира дейността ѝ.

Дирекция „Комуникация“ ръководи всички служби, свързани с комуникацията и разпространяването на информация за правораздавателната и институционалната дейност на Съда на Европейския съюз (Съдът). Тя отговаря за организацията на всички вътрешни и външни прояви и дейности с комуникационна и информационна насоченост.

Освен това дирекция „Комуникация“ координира политиката на институцията по отношение на публикациите и следи изготвянето на публикациите, които не се състоят от съдебни актове, по-конкретно на годишния доклад на институцията.

На последно място, дирекция „Комуникация“ отговаря за вътрешната комуникация и за видео и фотографските услуги и тези по графично оформление, както и за визуалната идентичност на Съда.

Директорът отговаря и за бюджетното планиране, привеждането в действие на многогодишните работни планове и изготвянето на отчетни доклади за дейността на дирекцията. Той осигурява съответствието на дейността на дирекцията с приложимата правна уредба. В качеството си на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити за разходите в областта на комуникацията следи за спазването на Финансовия регламент, по-специално във връзка с обществените поръчки.

На последно място, той представлява институцията в рамките на външни органи и форуми, и по-конкретно в рамките на междуинституционалните комитети в областта на комуникацията.

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома по право;
  • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
  • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква добро владеене на английски и френски език.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес DIR-COM@curia.europa.eu най-късно до 30 май 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за подаване на кандидатури — Директор на дирекция комуникация (AD 14 или AD 15) (825.22 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.