Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз обявява свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Комуникация“

Дата на публикуване: 
четвъртък, 28 Април, 2022 - 11:58
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувано обявление, че в Генерална дирекция „Информация“ на Съда на Европейския съюз предстои да се освободи длъжността директор на дирекция „Комуникация“.

Под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Информация“ директорът на дирекция „Комуникация“ управлява същата, като организира и координира дейността ѝ.

Дирекция „Комуникация“ ръководи всички служби, свързани с комуникацията и разпространяването на информация за правораздавателната и институционалната дейност на Съда на Европейския съюз (Съдът). Тя отговаря за организацията на всички вътрешни и външни прояви и дейности с комуникационна и информационна насоченост.

Освен това дирекция „Комуникация“ координира политиката на институцията по отношение на публикациите и следи изготвянето на публикациите, които не се състоят от съдебни актове, по-конкретно на годишния доклад на институцията.

На последно място, дирекция „Комуникация“ отговаря за вътрешната комуникация и за видео и фотографските услуги и тези по графично оформление, както и за визуалната идентичност на Съда.

Директорът отговаря и за бюджетното планиране, привеждането в действие на многогодишните работни планове и изготвянето на отчетни доклади за дейността на дирекцията. Той осигурява съответствието на дейността на дирекцията с приложимата правна уредба. В качеството си на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити за разходите в областта на комуникацията следи за спазването на Финансовия регламент, по-специално във връзка с обществените поръчки.

На последно място, той представлява институцията в рамките на външни органи и форуми, и по-конкретно в рамките на междуинституционалните комитети в областта на комуникацията.

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома по право;
  • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
  • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква добро владеене на английски и френски език.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес DIR-COM@curia.europa.eu най-късно до 30 май 2022 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за подаване на кандидатури — Директор на дирекция комуникация (AD 14 или AD 15) (825.22 KB, PDF)