Вие сте тук

Съвместният изследователски център търси директор на дирекция „Ядрена безопасност и сигурност“

проучване
Дата на публикуване: 
вторник, 18 Януари, 2022 - 10:28
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 януари е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор на дирекция „Ядрена безопасност и сигурност“ на Съвместния изследователски център.

Съвместният изследователски център (JRC) е службата на Европейската комисия за наука и знания. Тя има за задача да оказва подкрепа на политиките на ЕС през целия им цикъл, като предоставя независими данни. JRC е разположен в пет държави членки (Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Испания).

Научната работа на JRC в областта на ядрената безопасност и сигурност разглежда ключови научни и технологични аспекти, свързани с настоящите и бъдещите обществени потребности и предизвикателства. Тя се основава на трите референтни измерения на стратегията на JRC за 2030 г.: справедливост, устойчивост и конкурентоспособност. За научната работа на JRC в ядрената област е широко известно, че отговаря на най-високите стандарти благодарение на неговите умения, компетентности и съоръжения, които са уникални в световен мащаб.

Основната задача на дирекция „Ядрена научноизследователска и развойна дейност“ на JRC – Dir G Nuclear Safety and Security  е изпълнението на програмата за научни изследвания и обучение на Евратом и поддържането и разпространението на ядрени познания в Европа в подкрепа на всички държави членки на ЕС.

Директорът на дирекция G докладва на заместник генералния директор (DDG.1). Дирекция G се състои от девет отдела. Два от тях са под прекия надзор на директора, а останалите седем отдела са организирани в рамките на два тематични департамента (ядрена безопасност и ядрена сигурност и гаранции). Дирекция G е разположена в 4 различни обекта – Карлсруе (Германия), Испра (Италия), Петен (Нидерландия) и Гел (Белгия).

Директорът отговаря също така за управлението на обекта в Карлсруе, действайки като притежател на ядрената лицензия и работодател, както е определено в законодателството на приемащата държава. Директорът на обекта предприема всички необходими мерки, за да гарантира безопасността на хората и инсталациите на обекта.

Директорът следва също така да допринася за дългосрочната визия за задачите на дирекцията, като допринася за цялостното изпълнение на стратегията на JRC.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този опит трябва да са в област, свързана с длъжността;
  • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 15 февруари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор на „Ядрена безопасност и сигурност“ (степен AD14) – COM/2022/10411 (861.28 KB, PDF)