Вие сте тук

Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ търси изпълнителен директор

Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“
Дата на публикуване: 
понеделник, 23 Май, 2022 - 11:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“.

Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ (СП ИМУ) е едно от европейските партньорства в рамките на програмата „Хоризонт Европа“. То се основава на два стълба: научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт Европа“ за технологии и системи за интелигентни мрежи и услуги в посока към 6G, както и координиране на действията за внедряване на 5G, финансирани от европейски или национални програми за финансиране. Партньорството е от ключово значение, за да се гарантира европейският технологичен капацитет в тези области в съответствие с промишлената стратегия на ЕС и инструментариума за киберсигурност на 5G. В този контекст то се стреми да даде възможност на европейските участници да разработят технологичeн капацитет за 6G системи като основа за бъдещите цифрови услуги до 2030 г. Европейската комисия отговаря за създаването и първоначалната дейност на СП ИМУ, докато то стане автономно, т.е. службата на СП функционира изцяло и са осигурени всички необходими помощни услуги, което се очаква в началото на 2023 г.

Планира се СП ИМУ първоначално да разполага с персонал от 16 души в допълнение към изпълнителния директор.

Изпълнителният директор е главният изпълнителен ръководител, който отговаря за управлението на съвместното предприятие.

Той е законният представител на СП и носи цялостна отговорност за неговите дейности, включително изпълнението на бюджета, както и за осигуряване на координацията между различните органи и служби на СП ИМУ, които включват самата служба на СП, управителния съвет, групата на представителите на държавите и групата на заинтересованите страни. В това си качество той ще играе основна роля в изпълнението на целите на СП ИМУ, които са от решаващо значение за конкурентоспособността на Европа в тази област.

Той ще изпълнява задачите си независимо и ще се отчита пред управителния съвет, който се състои от представители на Комисията и на частния сектор.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на съвместното предприятие;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 18 юли 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместно предприятие „Интелигентни мрежи и услуги“ (967.56 KB, PDF)