Вие сте тук

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ търси изпълнителен директор

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“
понеделник, 23 Май, 2022 - 10:58
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“.

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (СП КБЕ) е публично-частно партньорство между Европейската комисия и консорциума „Биотехнологични производства“ (КБП). То цели да подкрепя основани на устойчивостта иновации за създаване на местно равнище на стойност от отпадъци и биомаса. Предприятието ще бъде насочено към разработването на устойчиви и неутрални по отношение на климата технологии и към замяната на невъзобновяемите изкопаеми и минерални ресурси с биомаса и отпадъци, за да се получат възобновяеми продукти и хранителни вещества.

СП КБЕ е правоприемник и заменя съвместното предприятие „Биотехнологични производства.

Задачите на СП КБЕ са:

 • повишаване на кръговостта на биотехнологичните системи чрез разработване на съобразени с кръговата икономика, климата и околната среда решения на всички етапи от жизнения цикъл на продуктите на биологична основа – от снабдяването и обработването до пазарните приложения и потреблението;
 • разработване и разширяване на устойчивото снабдяване и използване на суровини, включително биологични остатъци, странични потоци и потоци от отпадъци, например от селското стопанство, аквакултурите и рибарството, горското стопанство, промишлеността и общинските сектори;
 • подкрепа за разработването на нови, по-ефективни и по-малко замърсяващи методи за преобразуване на биомаса в продукти на биологична основа чрез многомащабна преработка в рафинерии за биогорива;
 • създаване на нови кръгови вериги за създаване на стойност за продукти на биологична основа и проучване на нови пазари;
 • подкрепа за съживяването и развитието на селските, крайбрежните и периферните региони чрез разработване на подходящи технологични решения и приобщаване и овластяване на местните участници в биоикономиката.

Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие и неговото лице пред обществеността. Той изпълнява своите задачи самостоятелно и се отчита пред Управителния съвет. Той осигурява ръководство и направлява дейностите на СП КБЕ.

Изпълнителният директор ще поеме цялостната отговорност за дейностите на СП КБЕ, включително изпълнението на бюджета и осигуряването на постигане на целите на съвместното предприятие.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатът трябва да бъде гражданин на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователно равнище, което съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации (поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на съвместното предприятие);
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 13 юни 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (971.57 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 25 май е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 5 „Краен срок“ първа алинея

вместо: „Крайният срок за регистрация е 13 юни 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 4 юли 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.