Вие сте тук

Съвместното предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе търси изпълнителен директор

сряда, 18 Август, 2021 - 11:08
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 август е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместно предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе.

Целта на проекта за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) е да се модернизират и хармонизират системите за управление на въздушното движение (УВД) в Европа. Амбицията на SESAR е да се постигне „Цифрово европейско небе“, което е в пълно съответствие с целите и приоритетите за цифровизация и декарбонизация на Европейския зелен пакт. SESAR се осъществява чрез иновативен цикъл, който включва три взаимосвързани фази (определяне, разработване и разгръщане) и специално създадени образувания за изпълнение.

Съвместното предприятие SESAR е публично-частно партньорство под формата на орган на ЕС. Създаден първоначално през 2007 г. да ръководи дейностите по определяне, научноизследователските и развойните дейности и дейностите по

валидиране в рамките на проекта SESAR. Съвместното предприятие SESAR играе жизненоважна роля в проекта SESAR, като осъществява нови концепции за УВД – от идеите до подходящото ниво на готовност за разгръщане. Съвместното

предприятие беше подновено през 2014 г. в рамките на програма „Хоризонт 2020“.

През февруари 2021 г. Комисията прие предложение (2) за създаване на ново съвместно предприятие SESAR 3 в рамките на програма „Хоризонт Европа“. Очаква се новото съвместно предприятие SESAR 3 да започне да функционира към края на 2021 г. и безпроблемно да поеме задачите, персонала и инфраструктурата на съществуващото предприятие. Съвместното предприятие SESAR 3 ще се основава на постиженията на своя предшественик и ще допринесе за цифровото трансформиране на УВД.

Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие. Той се отчита пред административния съвет.

Изпълнителният директор отговаря за ежедневното управление на съвместното предприятие, включително по-специално:

 • наема на работа, управлява и контролира персонала на съвместното предприятие, включително персонала;
 • организира, ръководи и контролира дейността на съвместното предприятие;
 • представя на административния съвет предложенията си относно организационната структура;
 • изготвя и актуализира редовно общата и годишната работна програма на съвместното предприятие, включително оценка на разходите по програмата, и ги представя на административния съвет;
 • изготвя в съответствие с финансовия правилник годишния проектобюджет, включително плана за персонала, и ги представя на административния съвет;
 • осигурява спазването на задълженията на съвместното предприятие по договорите и споразуменията, които то сключва;
 • осигурява изпълнението на дейностите на съвместното предприятие при пълна независимост и без конфликти на интереси;
 • изготвя годишния доклад за напредъка на проекта SESAR и неговото финансово състояние, както и други доклади, които административният съвет може да поиска, и му ги представя;
 • представя на административния съвет годишния отчет и баланс;
 • представя на административния съвет всяко предложение, включващо промени в концепцията на проекта SESAR.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: Кандидатите трябва да имат образователно равнище, което съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години; или
  • образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: Кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации; най-малко 5 години от този професионален опит трябва да е придобит в областта на дейностите, свързани със съвместното предприятие.
 • Управленски опит: Най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност в област, свързана с настоящата позиция, и с пряка отговорност за управлението на хора от няколко мултикултурни и мултидисциплинарни екипа;
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да знаят на задоволително ниво още един от тези езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването или събеседванията дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
 • Възрастова граница: Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия четиригодишен мандат преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено за края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо

равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате инструкциите относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 1 октомври 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR) – COM/2021/20065 (845.73 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.