Вие сте тук

Свободно работно място за длъжността „Европейски надзорен орган по защита на данните“

Европейски надзорен орган по защита на данните
Дата на публикуване: 
четвъртък, 11 Април, 2019 - 10:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 април е публикувана обява за свободно работно място за длъжността „Европейски надзорен орган по защита на данните“.

Европейският надзорен орган по защита на данните (Надзорният орган) оглавява независимия надзорен орган, който следи за правилното прилагане на разпоредбите на този регламент. Той действа напълно независимо при изпълнението на задълженията си.

В общия бюджет на Европейския съюз за 2019 г. за Надзорния орган са предвидени общо 16,6 милион евро и приблизително 100 служители.

Надзорният орган се назначават за мандат от пет години. Мандатът може да бъде подновен еднократно.

Надзорният орган наблюдава и осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725. За тази цел той изпълнява задълженията си, предвидени в Регламента, и упражнява дадените му от него правомощия. Освен това той предоставя становища на институциите и органите на Европейския съюз и на субектите на данните по въпроси, свързани с обработката на лични данни.

Най-общо задачата на Надзорния орган е да гарантира, че при обработката на лични данни институциите, органите, агенциите и службите на Европейския съюз спазват основните права и свободи на физическите лица, и по-специално правата им на защита на личните данни и на неприкосновеност на личния живот. Той наблюдава и осигурява прилагането на разпоредбите на Регламента и на всеки друг акт на Европейския съюз, свързан със защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институция, орган, агенция или служба на Европейския съюз.

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сфера, релевантна за дейностите на Надзорния орган.
  • Управленски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, релевантна за тази позиция.
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и на задоволително ниво още един от тези официални езици.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна във Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Вашата автобиография може да бъде подадена и мотивационното Ви писмо да бъде попълнено на всеки от официалните езици на Европейския съюз.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Крайният срок за регистрация е 16 май 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Свободно работно място за длъжността „Европейски надзорен орган по защита на данните“ - COM/2019/20036 (222.25 KB, PDF)