Вие сте тук

Свободно работно място за длъжността заместник-изпълнителен директор на eu-LISA

eu-LISA
петък, 12 Април, 2019 - 11:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 април е публикувана обява за свободно работно място за длъжността заместник-изпълнителен директор в Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

eu-LISA бе създадена през 2011 г. Седалището на Агенцията е в Талин, Естония. Задачите, свързани с разработването и оперативното управление на настоящите и бъдещите системи, се изпълняват в Страсбург, Франция. В допълнение eu-LISA разполага също и с резервно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, и бюро за връзка в Брюксел, Белгия.

eu-LISA отговаря за дългосрочното оперативно управление на Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище (Евродак), Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС). Тези системи са от съществено значение за нормалното функциониране на Шенгенското пространство, за ефикасното управление на външните граници, както и за прилагането на общите политики на ЕС в областта на убежището и визите. На Агенцията може също така да ѝ бъде възложена отговорност за подготвянето, разработването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Заместник-изпълнителният директор на eu-LISA докладва на изпълнителния директор на eu-LISA. Той го подпомага при изпълнението на неговите задължения, по-специално:

 • подпомага изпълнителния директор и замества изпълнителния директор в негово отсъствие;
 • допринася за ежедневното управление на Агенцията, включително осъществява надзор над прилагането на вътрешните политики, процедури и насоки, които гарантират функционирането в съответствие с нейните мандат, цели и мисия;
 • осъществява надзор над оперативните дейности на Агенцията в съответствие с Регламента за eu-LISA и при спазване на насоките на изпълнителния директор;
 • изготвя програмния документ и представя годишния бюджет на eu-LISA, заедно с други необходими стратегически и оперативни документи, както и осъществява надзор над тяхното изпълнение;
 • представлява Агенцията пред Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и други компетентни органи на ЕС по искане на изпълнителния директор;
 • установява и поддържа ефективни работни отношения с управителните органи на eu-LISA, т.е. управителния съвет и консултативните групи;
 • развива и улеснява сътрудничеството между eu-LISA и други сходни агенции на ЕС, международни организации и съответните национални органи, което е необходимо за изпълнението на мандата и оперативните дейности на Агенцията;
 • изпълнява други задачи, разпределени или възложени от изпълнителния директор.

Към крайният срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на Съюза и да се ползват с пълните си права на гражданин;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически годни да изпълняват задълженията си;
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Ако желаете да кандидатствате за длъжност в eu-LISA, трябва да подадете заявление за свободно работно място чрез електронния инструмент за набиране на персонал. eu-LISA не приема заявления, подадени по друг начин (напр. електронна поща или поща), или всякакви спекулативни заявления.

Крайният срок за подаване на заявления е 21 май 2019 г. в 23:59 ч. EET (източноевропейско време) и 22:59 ч. CET (централноевропейско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност - заместник-изпълнителен директор на eu-LISA (430.59 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 15 май са публикувани следните поправки на текста на конкурса:

На страница 1, таблицата, ред „Степен на разрешение за достъп до поверителна информация“:

вместо: „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“

да се чете: „SECRET UE/EU SECRET“.

На страница 1, таблицата, ред „Крайна дата за подаване на заявления“:

вместо: „21 май 2019 г. 23:59 ч. източноевропейско време и 22:59 ч. централноевропейско време“

да се чете: „17 юни 2019 г. 23:59 ч. източноевропейско време и 22:59 ч. централноевропейско време.“

На страница 9, точка 10, „ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ“, третия параграф:

вместо: „Крайният срок за подаване на заявления е: 21 май 2019 г. в 23:59 ч. EET (източноевропейско време) и 22:59 ч. CET (централноевропейско време).“

да се чете: „Крайният срок за подаване на заявления е: 17 юни 2019 г. в 23:59 ч. EET (източноевропейско време) и 22:59 ч. CET (централноевропейско време).“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.