Вие сте тук

Агенция на Европейския съюз за основните права търси директор

Агенцията за основните права (FRA)
Дата на публикуване: 
вторник, 14 Февруари, 2023 - 10:29
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 14 февруари е публикувано обявление, че Агенцията на Европейския съюз за основните права обява свободно работно място за длъжността „директор“.

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е една от децентрализираните агенции на ЕС. Целта на Агенцията е да предоставя помощ и експертни становища по въпросите на основните права на съответните институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз и неговите държави членки при прилагането на правото на Съюза. Агенцията има спомагателни функции и допринася с експертни познания при изготвяне на политиките в областта на основните права от вземащите решения в ЕС. Тази задача включва преди всичко основани на доказателства изследвания относно ефективното прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Директорът изпълнява задачите си по независим начин. Директорът е законният представител на FRA, който отговаря за управлението на своите дейности пред управителния съвет. Директорът може да бъде поканен по всяко време от Европейския парламент или от Съвета да присъства на изслушване по всеки въпрос, свързан с дейността на Агенцията, по-специално за да представи работата на FRA по конкретни теми.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на Агенцията, а именно основните права или правата на човека;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Мястото на работа е Виена, Австрия. Длъжността е свободна от 16 декември 2023 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно видовете диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 14 март 2023 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността „директор“ на Агенцията на Европейския съюз за основните права (срочно нает служител – степен AD 14) – COM/2023/20091 (882.72 KB, PDF)