Вие сте тук

Изследване: ползата от повече европейски политики

петък, 25 Април, 2014 - 11:35

 

Допълнителните икономически ползи от разширяване на общите политики на европейско ниво могат да достигнат 800 млрд. евро, което се равнява на 6% от настоящия БВП, показва изследване на Европейския парламент. Само изграждането на единен дигитален пазар би могло да добави 260 млрд. евро към европейските икономики, повече от очаквания БВП на Дания за 2014 г. Изследването се опитва да определи приоритетни области в работата на ЕС през следващите пет години и да оцени съответните резултати.

Анализирани са редица мерки, които биха помогнали за реализирането на потенциалните ползи. Те включват развитие на единния пазар онлайн, премахване на оставащите пречки пред съществуващия единен пазар, интеграция на финансовите и енергийни пазари, сключване на споразумение за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ и др. През настоящия мандат Парламентът вече е изразил подкрепата си за тези политики в стремеж да идентифицира нови възможности за постигане на по-голяма ефективност.

Изследването бе проведено, за да се определи каква би била цената, ако не бъдат предприети посочените стъпки на европейско ниво. Анализът се основава частично на работата на парламентарните комисии и на искания, отправени от Парламента в приетите от него законодателни или незаконодателни доклади.

Научете повече за потенциалните ползи от бъдещите европейски политики и нужните стъпки за тяхното реализиране от инфографиката.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.