Вие сте тук

Илхан Кючюк: Престъпленията от омраза застрашават основния фундамент на Европейския съюз

събота, 13 Февруари, 2016 - 11:03

Портал ЕВРОПА продължава своята работа по популяризирането на ролята на Европейския парламент в ежедневието на европейските граждани. Този път обръщаме внимание на обезпокоителната тенденция за радикализация и нарастване на агресията в последните години. Като част от проект*, чиято цел е да подпомогне ограничаването на престъпленията от омраза, екипът ни вярва, че ролята на европейските депутати е ключова в решаването на кризите, пред които Европа е изправена.

Амбицията ни е да представим мнението на 17те депутати на ЕП от България чрез отговорите им на кратък, еднакъв за всички, въпросник.

Пръв отговори Илхан Кючюк, евродепутат от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и ДПС. Той е член на Комисия по външни работи и на Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб.

1. Смятате ли, че в Европа има ескалация на престъпленията от омраза и защо?

- Безспорен факт е, че през последните години в Европа наблюдаваме една негативна тенденция, когато говорим за индивидуалнит права и защита на човешката същност. До голяма степен това се дължи на множеството предизвикателства, пред които Европа е изправена. От създаването на Съюза до наши дни за пръв път се намираме в период, наситен от различни по своя характер кризи (бежанска вълна, финансова криза, тероризъм, Брексит и т.н.), които изискват наднационален подход. За съжаление обаче, въпросните процеси доведоха до възхода на националпопулизма, ксенофобията, демагогията и престъпленията от омраза, които застрашават основния фундамент на Европейския съюз, а именно мултикултурализма.

2. Кои са основните говорители, насаждащи посланията на омразата и към кого са насочени те?

- Не е тайна за никого, че това са особени политически субекти, които през последните години станаха популярни в Европа.  Най-често те са със съмнителни източници на финансиране и определят себе си като националнисти, евроскептици и пазители на националното достойнство. Истината е, че те целят разделение на европейското единство и играят популистки игри, които в краткосрочен план печелят публика и гласове, но същевременно са и основен носител на посланията на омразата. Изключително ми е трудно да приема, че в Европа толкова бързо изоставихме общата човешка памет и дадохме гласност на подобни настроения. Те са вредни за нашето съществуване и трябва с общи усилия да се противопоставим на посланията на омразата, които проповядват.

3. Кои са трите най-спешни мерки, които трябва да предприеме ЕС, за да ограничи радикализацията на своята територия?

- Като член на Комисията по външна политика в Европейския парламент през изминалата година, в рамките на парламентарна ми дейност, бях сред докладчиците на становище относно предотвратяването на радикализацията на граждани на ЕС. Темата е особено деликатна, защото тя включва както технически, така и чисто политически мерки. Считам за изключително важно да се възприеме цялостен подход при справянето и преодоляването на първопричините за радикализацията в Европа. Това включва по-ефективно международно сътрудничество и решителни действия на европейско равнище за борба срещу бедността и неравенството, стабилно приобщаващо управление в трети държави и насърчаването на демократични ценности, които са от ключово значение за възпиране на радикализацията на европейските граждани. Също така, ЕС трябва да провежда задълбочени диалози в областта на сигурността и борбата срещу тероризма, както и да подкрепи споделянето на информация от национални разузнавателни служби с цел идентифициране на граждани, които са изложени на риск от радикализиране и вербуване от екстремистки групировки.

4. Съществува ли механизъм в ЕП, чрез който да се сигнализира за проявления и престъпления на омраза?

- Европейският парламент като една от законодателните институции в ЕС разполага с различни правни инструменти, които позволяват на евродепутатите да дават гласност на ключови и особено деликатни въпроси. Според последните доклади на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) за различните държави положението във връзка със словото на омразата в Европа не се е подобрило, а през последните месеци дори се е влошило. В Европа зачестяват расизмът, ксенофобията и подбуждането към расова омраза и в онлайн пространството. Имено нарастващите прояви на престъпления на омраза ме мотивираха през май 2015 г. да отправя серия от парламентарни въпроси до Европейската комисия с искане за взимане на мерки срещу престъпленията от този тип.

5. Необходимо ли е според Вас общо европейско законодателство за ограничаване на престъпленията от омраза?

- Европейският съюз е основан на принципа на равенството, който отрича всякакви форми на дискриминация и прояви на омраза. Този принцип на недискримианция е вписан в европейското законодателство и всяка държава членка трябва стриктно да го спазва. За съжаление, статистическите данни, публикувани в проучването на Евробарометър от 2015г. относно дискриминацията, ни предоставят доста притеснителни факти като дискриминация въз основа на религиозна принадлежност, нарастване на антисемитизма и др. В тази връзка приветствам идеята на Комисията да инициира годишен колоквиум, посветен на основните права. Първата среща се проведе през октомври миналата година, а форумът ще има за цел да прави годишен преглед на актуалното състояние на законодателството и ще разглежда варианти на политиката за борбата с престъпленията от омраза, борбата с дискриминацията и насърчаването на търпимост и взаимно уважение.

6. Бихте ли се включили и по какъв начин в усилията за ограничаване на престъпленията от омраза?

- Недопустимо е в 21 век да делим хората на етнически, религиозен и културен принцип. Въпреки цивилизационния растеж, продължаваме да сме свидетели на незачитане на човешката същност, на грубо погазване на достойнството и живота. Свободата на мисълта, съвестта и религията е не само изречение от нормативен акт. То е в основата на ценностната система на Европейския съюз, която е устояла на превратностите и политическите трусове през годините. Наш дълг е да защитаваме правата  на всеки един човек, защото съм убеден, че Европа може да предложи формулата за устойчиво мултикултурно съжителство.


* проект „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България” e  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ и изпълняван от Фондация „Център за модернизиране на политики” в партньорство с Фондация „Медийна демокрация”. 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.