Вие сте тук

Започват официалните преговори с ЕК по проектите на три оперативни програми

Дата на публикуване: 
сряда, 21 Май, 2014 - 16:09

Правителството одобри проектите на три оперативни програми за програмния период 2014-2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за интелигентен растеж”, и възложи на министрите на регионалното развитие, на икономиката и енергетиката и на образованието и науката да ги внесат в Европейската комисия за окончателно одобрение, съобщава правителствената пресслужба.

ОП „Региони в растеж” е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Индикативният й бюджет възлиза на 1,589 млрд. евро.

Обхватът и съдържанието на програмата са одобрени след проведени девет заседания на тематичната работна група за разработването й, включваща представители на над 70 заинтересовани страни. ОПРР основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските региони. Предвидената балансирана териториална подкрепа спомага за намаляване на социално-икономическите различия и дисбаланси на регионално ниво.

Приоритетите на програмата, които ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси, са насочени към подкрепа на политиката за градско развитие в 67 града и териториалните измерения на секторните политики. Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на общинска социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение – образователна, здравна, социална и пътна, регионален туризъм и превенция на риска от свлачища.

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е конструирана така, че активно да допринася за изпълнението на две от петте основни цели на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”. Документът очертава рамката и определя приоритетите за финансиране в областта на науката и на образованието със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд през програмния период. Разработването на програмата е резултат от работата на тематична работна група с участието на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на и за хората с увреждания и др.

Анализът на съответните референтни документи очертава няколко тематични полета, в които са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки чрез ресурса на оперативната програма – научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно образование, обучение и учене през целия живот. Приоритетните оси в програмата са четири – научни изследвания и технологично развитие, образование и учене през целия живот, образователна среда за активно социално приобщаване, техническа помощ.

Финансирането от ЕС по програмата е в размер на 582 760 622 евро, а националното съфинансиране – 102 840 110 евро. Очакваните резултати са увеличаване дела на завършилите висше образование на възраст 30-34 г. на 36% и намаляване на преждевременно напусналите училище на под 11% към 2020 г.

В съответствие със Споразумението за партньорство, което определя стратегията на държавата, нейните приоритети, както и организацията за ефективното и ефикасно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” дефинира използването на помощта по Европейския фонд за регионално развитие в сферите на иновациите, конкурентоспособността, енергийната и ресурсна ефективност.

Документът е разработен при спазване принципа на партньорство, с участието както на бизнеса, научните среди и администрацията, така и на други социално-икономически партньори, структури на гражданското общество и местните власти. Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации). В този смисъл основните предизвикателства, които ОПИК цели да посрещне, са постигане на ускорен темп на растеж на икономиката с цел догонващо развитие и гарантиране на устойчив растеж, с акцент върху екологията и енергетиката.

Общият индикативен бюджет на програмата е 2 765 356 748 лв., от които 2 350 553 232 лв. от ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. Изпълнението на програмата ще доведе до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия, повишаването на предприемаческата им активност, създаване и развитие на конкурентни предимства на предприятията, увеличен брой на производствените и търговските сгради с по-висока енергийна ефективност и положителен енергиен баланс и на предприятията, използващи възобновяеми източници за собствено потребление, повишаване ресурсната ефективност на предприятията.

Повече за програмния период 2014-2020 може да видите тук: http://2020.europe.bg/page.php?c=6