Вие сте тук

Обява за свободно работно място за длъжността директор на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Виена

понеделник, 13 Октомври, 2014 - 11:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 октомври 2014 година е публикувано обявление COM/2014/10366. То е публикувано от името на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е една от децентрализираните агенции на ЕС. През последните години тя си изгради отлична репутация на агенция, която предоставя висококачествени, основани на факти доклади, проучвания и съвети в областта на основните права. Агенцията за основните права бе обект на широко обществено и медийно внимание. Нейният директор редовно е канен да представя работата ѝ пред Съвета на Европейския съюз и пред Европейския парламент. Агенцията представя широка гама от доклади и проучвания, като например доклада от 2014 г. относно „Насилието над жените в ЕС“ или Наръчника на европейското законодателство за защита на данните, както и становища по искане на институциите на ЕС. Членовете на персонала на Агенцията са 90 на брой и включват правни експерти, специалисти по политически и социални науки, специалисти в областта на статистиката, както и експерти по комуникации и работа в мрежа. Годишният ѝ бюджет през 2013 г. възлизаше на почти 22 млн. евро. (1)

Агенцията за основните права бе създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета (2).

Целта на Агенцията е да предоставя помощ и експертни становища по въпросите на основните права на съответните институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз и неговите държави членки при прилагането на правото на Съюза. Агенцията има спомагателни функции и допринася с експертни познания при изготвяне на политиките в областта на основните права от вземащите решения в ЕС. Тази задача включва предимно изследвания, основани на емпирични данни, в областта на ефективното прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз.

При изпълнението на задачите си Агенцията се позовава на основните права, посочени в член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз. Основните задачи на Агенцията са:

а)

събиране, анализ и разпространение на обективна, достоверна и сравнима информация и данни;

б)

изготвяне на заключения и становища по специфични теми;

в)

публикация на годишен доклад по въпроси, свързани с основните права, според областите на дейност на Агенцията, годишен доклад за дейността ѝ и тематични доклади;

г)

разработване на комуникационна стратегия и насърчаване на диалога с гражданското общество с цел да се повиши обществената информираност по въпросите на основните права и да се информира активно обществеността относно дейностите на Агенцията.

Съветът, като действа по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, приема многогодишна рамка за Агенцията, която определя тематичните области на дейност на Агенцията (последните трябва да включват борба срещу расизма, ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност).

Агенцията се ръководи от директор. Той може да бъде повикан по всяко време от Европейския парламент или от Съвета, за да участва в изслушване по въпроси, свързани с дейностите на Агенцията, по-специално с цел представяне на нейната работа по конкретни теми. Директорът трябва да изпълнява задачите си независимо. Той е законният представител на Агенцията. Той отговаря за своята дейност пред Управителния съвет. Работните езици на Управителния съвет са английски и френски.

Директорът ръководи и насочва Агенцията по следните въпроси:

а)

изпълнението на задачите, посочени в член 4 от Регламента за създаване на Агенцията за основните права, по-специално извършването на научни изследвания и проучвания, подготвителни проучвания и проучвания за осъществимост, публикуване на становища на специфични теми за институциите на Съюза и държавите членки, когато прилагат правото на Съюза, както и годишен доклад по въпросите на основните права, обхванати от областта на дейност на Агенцията (3);

б)

подготовка и изпълнение на годишната работна програма на Агенцията;

в)

осъществяване на контакти с обществеността по отношение на всички въпроси в рамките на мисията на Агенцията за основните права;

г)

сътрудничество с правителствени организации и публични органи, компетентни в областта на основните права в държавите членки, включително националните институции за защита на правата на човека и националните служители за връзка;

д)

сътрудничество с организации на международно равнище, в това число Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

е)

сътрудничество с гражданското общество, включително координиране на платформата за основните права в съответствие с член 10 от Регламента за създаване на Агенцията за основните права;

ж)

прилагане на ефективни процедури за наблюдение и оценка по отношение на резултатите на Агенцията спрямо нейните цели в съответствие с професионално признати стандарти. Директорът докладва ежегодно на Управителния съвет резултатите от система за наблюдение и оценка;

з)

всички въпроси, свързани с персонала, и по-специално упражняването на правомощията по отношение на персонала, както е посочено в член 24, параграф 2 от Регламента за създаване на Агенцията за основните права;

и)

изпълнение на бюджета на Агенцията в съответствие с член 20 от регламента за създаването ѝ;

ѝ)

изпълнение на функциите на разпоредител с бюджетни кредити в съответствие с всички приложими разпоредби на правото на ЕС (4); и

к)

предприемане на всякакви други необходими действия, за да се гарантира, че Агенцията действа ефективно и в съответствие с Регламент (ЕО) № 168/2007, както и с всяка друга относима разпоредба на правото на ЕС.

За повече подробности и информация кандидатите следва да направят справка с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 168/2007. Приема се, че кандидатите са запознати с тези разпоредби.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да покажат:

доказан опит в ръководенето на високо управленско равнище на големи екипи от служители с мултидисциплинарен опит и мотивирането на персонала за постигане на висока ефективност,

точна преценка и доказан успех на ръководна длъжност, и по-специално способност за ръководене и определяне на цели,

доказани задълбочени познания и опит по въпроси, свързани със зачитането и поощряването на основните права или правата на човека, в национален и/или международен контекст; десет или повече години относим професионален опит в областта ще се считат за определно предимство,

отлични писмени, устни и междуличностни комуникационни умения,

отлична доказана способност за комуникации с обществеността, по-специално чрез и във медиите, както и отлични умения за сътрудничество със заинтересованите страни,

доказано добро познаване на законодателството на ЕС, включително Хартата на основните права на ЕС, и политиките от значение за защитата и насърчаването на основните права,

доказано добро познаване на институциите на ЕС и тяхното функциониране и взаимодействие; допълнителното познаване на други международни организации ще се счита за предимство,

доказателства за провеждане и/или ръководене на научни изследвания в областта (включително например следдипломни/докторски работи),

опит в управлението на човешки и финансови ресурси/на бюджет,

афиширан ангажимент по отношение на равнопоставеното третиране, независимо от пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация,

опит в сътрудничеството с активните в областта участници, като например органите на държавите членки, международни организации, университети и изследователски центрове, гражданското общество.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

1.

Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава — членка на Европейския съюз.

2.

Университетска степен или диплома. Кандидатите трябва да имат:

i)

образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години;

ii)

или образователна степен, която съответства на завършено следване в университет, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато обичайната продължителност на следването в университет е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в професионалния опит, придобит след дипломирането и изискан по-долу).

3.

Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Този опит трябва да включва:

а)

Опит в областта на основните права/правата на човека: поне пет години от професионалния опит, посочен по-горе, трябва да са придобити в областта на работа на Агенцията, а именно основните права или права на човека.

б)

Управленски опит: поне 5 години от професионалния опит, посочен по-горе, трябва да са придобити на висша ръководна длъжност или длъжности. Кандидатите следва ясно да посочат за всяка висша длъжност нейното наименование и точните функции, които са упражнявали. (5)

4.

Езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз, определени в член 1 от Регламент № 1 от 1958 г., и задоволително поне още един от тези официални езици.

5.

Възрастова граница: към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено за края на месеца, през който лицето навършва 66 години (вж. член 52, буква а) от Правилника за длъжностните лица (6)).

Кандидатите, които отговарят на тези критерии, ще бъдат оценени въз основа на квалификациите и опита, необходими съгласно критериите за подбор, изброени в предходната точка.

Независимост и декларация на интереси

От директора ще се изиска да декларира ангажимента си да действа независимо в полза на обществения интерес и да декларира всички интереси, които биха могли да бъдат счетени за накърняващи неговата независимост.

Кандидатите трябва да потвърдят готовността си да направят това в своята кандидатура.

Равни възможности

Агенцията прилага политика на равни възможности и недискриминация в съответствие с член 1г от Правилника за длъжностните лица (7).

Подбор и назначаване

Директорът ще бъде назначен от управителния съвет на Агенцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета. (8)

За процедурата на подбор Европейската комисия ще сформира комисия за предварителен подбор. Тази комисия ще покани на събеседване кандидатите, които са представили най-добри заявления по отношение на критериите за допустимост и подбор, посочени в предишната точка.

Кандидатите, одобрени от комисията за предварителен подбор, ще бъдат поканени на събеседване с консултативния комитет по назначенията (ККН) на Европейската комисия. Кандидатите, поканени на интервю с ККН, участват в целодневна оценка по модела „център за оценяване“, извършвана от външни консултанти за подбор на кадри. Въз основа на интервюто и резултатите в доклада от центъра за оценяване ККН определя списък с кандидати, които след това ще бъдат поканени на събеседване със съответните комисари.

След това Европейската комисия ще приеме списък с одобрени кандидати. Включването в списъка с одобрени кандидати не е гаранция за назначение. Кандидатите следва да отбележат, че след приемането му от Комисията списъкът ще бъде публично достояние. Европейската комисия ще изпрати този списък до Управителния съвет на Агенцията и до Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Кандидатите от списъка ще бъдат помолени да се явят пред компетентните служби на Съвета и комисии на Европейския парламент и да отговорят на поставените им въпроси. Управителният съвет на Агенцията ще назначи директора, като вземе предвид становищата и реда на предпочитание на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Езикът, който се използва в процедурата на подбор, е английски.

Условия за работа

Директорът ще бъде назначен от Управителния съвет като член на персонала на Агенцията със статут на срочно нает служител със степен AD 14 съгласно член 2, буква а) и член 10 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз за срок от пет години.

Този срок може да бъде продължен веднъж за не повече от три години по преценка на Комисията. При определени условия може да бъде извършено повишаване на степен AD 15 по време на петгодишния мандат или периода на неговото удължаване. Като член на персонала на Агенцията директорът се ползва от привилегиите и имунитетите, предвидени в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз. (9) Директорът може да бъде освободен от длъжност от Управителния съвет преди изтичане на мандата му/ѝ въз основа на предложение от една трета от членовете му или от Европейската комисия.

Местоработата е във Виена (Австрия), където се намира седалището на Агенцията.

Директорът се очаква да встъпи в длъжност в края на пролетта на 2015 г.

Заплатите и условията за работа са посочените в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности за степен AD 14. Кандидатите следва да обърнат внимание, че съгласно Правилника за длъжностните лица всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията относно вида диплома и професионалния опит („Кандидатите трябва“). Неизпълнението на изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията си в срок (10). Моля, не изчаквайте до последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за регистрация изтече, няма да имате повече възможност да кандидатствате. Закъснели регистрации, получени по електронна поща, няма да бъдат приемани.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и на него ще получавате информация за хода на процедурата за подбор. Ето защо, моля, уведомявайте Комисията за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат WORD или PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8  000 знака). Автобиографията и писмото трябва да бъдат написани на английски, немски или френски език.

След като приключите онлайн регистрацията, на екрана ще се появи регистрационен номер. Това ще бъде референтният Ви номер по всички въпроси, които се отнасят до тази конкретна процедура за подбор. Когато получите този номер, процесът на регистриране е приключил — той е потвърждение, че данните Ви са регистрирани.

Ако не получите номер, Вашата кандидатурата не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Процесът на подбор, включително кореспонденцията с комисиите за подбор по време на настоящата процедура на подбор, ще се провежда на английски език (11).

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо  (12) с дата на пощенското клеймо, не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да бъде приложено удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Краен срок:

Крайният срок за регистриране е 7 ноември 2014 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всеки друг действащ от тяхно име се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членове на тези комисии.

Защита на личните данни

Комисията (по време на подготвителния етап) и по-късно Агенцията гарантират, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. (13)


(1)  Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Агенцията: http://fra.europa.eu/en

(2)  Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1).

(3)  За повече подробности вж. член 4, параграф 1, букви а) — з) от Регламент (ЕО) № 168/2007.

(4)  По-конкретно членове от 33 до 42 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. за рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета за финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72).

(5)  В автобиографията си кандидатите трябва да посочат поне за тези пет години, през които са придобили управленски опит на ръководна длъжност: 1) наименованието и ролята на заеманите ръководни длъжности; 2) брой подчинени служители; 3) размер на управлявания бюджет; 4) брой йерархични нива над и под длъжността; и 5) брой длъжности на еквивалентно ниво.

(6)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:BG:PDF

(7)  Вж. бележка под линия 6.

(8)  За повече подробности вж. член 15 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1).

(9)  Вж. член 26 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права, ОВ L 53 от 22.2.2007 г., и Споразумението за седалището между Република Австрия и Агенцията на Европейския съюз за основните права от 16 юни 2010 г., на разположение на адрес: http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_III_10/COO_2026_100_2_648378.pdf.

(10)  Не по-късно от 12:00 ч. на обяд брюкселско време на 7 ноември 2014 г.

(11)  Комисиите за подбор ще гарантират, че не се предоставя неправомерно предимство на кандидатите, чийто майчин език е един от горепосочените езици.

(12)  European Commission, Directorate-General for Human resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, COM/2014/10366, SC11 8/30, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

(13)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.