Вие сте тук

СЕВ одобри проектите на позиции за четири заседания на Съвета на ЕС

вторник, 2 Декември, 2014 - 09:51

На редовното си заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри проект на позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 4 и 5 декември 2014 г. в Брюксел, съобщава правителствената пресслужба.

В дневния ред на заседанието на 4 декември 2014 г. са включени въпроси от областта на правосъдието. Предстои министрите да обсъдят редица важни законодателни предложения, сред които: предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на гражданите при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, предложение за Регламент на Съвета за създаване на Служба на Европейския прокурор, предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 и др.

На 5 декември 2014 г. ще бъдат разгледани въпроси в областта на вътрешните работи. Предвижда се Съветът да приеме Заключения относно приемствеността на оценката по Шенген в рамките на Съвета и бъдещата роля и отговорности по новия механизъм, свързан с прилагането от 27 ноември 2014 г. на нова многогодишна програма за оценка по Шенген. Ще бъде дискутирано също така и предприемането на действия за по-добро управление на миграционните потоци, както и въпроси, свързани с борбата с тероризма. България ще се отправи призив за справедливо разпределяне на тежестите чрез инструментите на презаселване и релокация, тъй като към момента един малък брой държави членки поемат основната тежест на миграционния натиск.

СЕВ одобри и проекта на позиция на България за заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност, което ще се проведе на 4 - 5 декември 2014 г. в Брюксел. Дневният ред е в три части, „Вътрешен пазар и индустрия“, „Научни изследвания“ и „Космическо пространство“.

В част „Вътрешен пазар и индустрия“ се очаква да се разгледа предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник. Предложението за нова директива има за цел да дефинира ясно обхвата на защитата на потребителите при закупуване на комбинации от туристически услуги за едно и също пътуване или ваканция, като в обхвата на директивата ще бъдат включени различни форми на онлайн туристически пакети и комбинирани пътнически услуги с помощта на посредник. С предложението за нова директива се обезпечава предоставянето на информация на потребителите за услугите, които закупуват. Има редица дискусионни въпроси, по които ще се търси общ подход. В случай че предложенията на българската страна не бъдат приети, България не следва да подкрепи предложения общ подход от страна на Председателството, защото българското законодателство предвижда по-висока степен на защита на потребителите в сравнение с част от предложените текстове.

Други два дискусионни въпроса, по които ще се търси общ подход, са предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии и предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства. България приема предложените компромисни текстове по тези предложения.

В част „Научни изследвания“ се предвижда ориентационен дебат на тема „Науката с и за обществото“ и приемане на заключения по втория доклад за напредъка за Европейското научноизследователско пространство и относно научните изследвания и иновациите като източници за възстановяване на растежа. България подкрепя проектите на заключения.

В част „Космическо пространство“ се очаква да се разгледа конкурентоспособността на космическия сектор в Европа като основен двигател на европейската икономика и ще се приемат заключения на Съвета относно „Съдействие за възраждането на космическия сектор в Европа: насоки и бъдещи предизвикателства“. България подкрепя предложените заключения.

Третият проект на позиция на България, одобрен от СЕВ, е за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 9 декември 2014 г. в Брюксел. Финансовите министри се очаква да постигнат политическо съгласие по отношение на предложението за Директива относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки и по предложението за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки.

В рамките на заседанието ще бъдат представени заключения на Съвета относно финансите за растеж и дългосрочното финансиране на европейската икономика. Министрите на финансите се очаква да постигнат политическо решение по Предложението за Регламент за изпълнение на Съвета по отношение на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране.

Комисията ще информира Съвет ЕКОФИН за Плана за инвестиции за Европа и мерките в подкрепа на инвестициите. На заседанието ще бъде направен преглед на стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ и изпълнението й в рамките на Европейския семестър. Финансовите министри ще обменят мнение по Доклад по механизъм за ранно предупреждение и Годишен обзор на растежа за 2015 г.

В рамките на заседанието ще бъдат представени основните резултати от срещата на високо ниво на Г20 в Брисбейн, 13-15 ноември и ще бъде одобрен мандатът на ЕС за срещата на заместниците на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20 на11-12 декември 2014 г. в Истанбул.

На заседанието се очаква министрите на финансите да одобрят Доклада на ЕКОФИН до Европейския съвет по данъчни въпроси и Кодекса за поведение при облагане на юридическите лица.

В рамките на заседанието ще бъде представено предложението за Годишния доклад на Европейската сметна палата за изпълнението на бюджета на ЕС за 2013 г.

Министрите ще обменят мнения по прегледа на пакета за икономическото управление и на втория пакет за икономическото управление.

Четвъртият одобрен от СЕВ проект на позиция на България е за участие в редовната среща на Съвета на министрите по енергетика, която ще се проведе в Брюксел на 9 декември 2014 г.

Министрите ще проведат политически дебат по одобрената от Европейския съвет през м. октомври Рамка за политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 2030 г. Дебатът ще бъде посветен на новата система на управление, която следва да бъде изградена като система без допълнителна административна тежест, даваща гъвкавост на държавите членки и запазвайки свободата им да определят националния си енергиен микс. България ще подкрепи подхода да се регламентират набор от показатели, фокусирани върху сигурността и конкурентоспособността на енергийния сектор. В същото време считаме, че са необходими и по-преки и конкретни индикатори по отношение на сигурността на доставките, поносимостта на енергийните цени за потребителите и обвързаността със степента на цялостното икономическо развитие на държавите. България ще отбележи, че предложената система за управление с планове за действие дава известни възможности за координация на националните политики и за регионално сътрудничество. Изрично ще посочим, че продължава да липсва яснота към настоящия момент относно начина за поделянето на усилията, в т.ч. формулираните индивидуални национални цели; механизма за мониторинг и актуализацията на националните планове. За страната ни е важно новата система за управление да надгради вече съществуващите механизми за докладване, без да се налага допълнителна административна тежест.

Политически дебат ще бъде проведен и по средносрочния преглед на Стратегията „Европа 2020“, като дискусията ще бъде насочена към приноса на енергийния сектор в създаването на по-интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. България споделя виждането, че енергетиката играе все по-важна роля за постигането на устойчив икономически растеж в ЕС. Страната ни ще отбележи, че през 2012 г. е преизпълнила задължителната национална цел от 16 % дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия за 2020 г., като е постигнат дял от 16,4 %. Като сектори, на които трябва да се обръща по-голямо внимание през оставащите години до 2020 г., България ще посочи енергийната ефективност и оползотворяването на енергията от възобновяеми източници с фокус върху сградния и индустриалния сектор.

Очаква се министрите ще приемат и заключения относно завършването на вътрешния енергиен пазар на Европейския съюз. България ще подкрепи заключенията, като ще отбележи, че завършването на вътрешния енергиен пазар е първа ключова стъпка от изграждането на Европейския енергиен съюз. Страната ни подкрепя политики и действия, насочени към гражданите и бизнеса, в т.ч. по отношение на защитата на уязвимите потребители при осигуряване на условия за конкурентен пазар. Изрично подчертаваме, че един от приоритетите на българското правителство е създаването на функционираща енергийна борса и либерализацията на пазара на природен газ.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.