Вие сте тук

Свободно място за генерален директор в Генералния секретариат на Съвета на ЕС, Генерална дирекция D — „Правосъдие и вътрешни работи“

сряда, 21 Януари, 2015 - 11:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 януари 2015 година е публикувано обявление за свободна длъжност CONS/AD/106, Генерален директор на Генерална дирекция D — „Правосъдие и вътрешни работи“ в Генерален секретариат на Съвета на ЕС. Крайният срок за кандидатстване е 17 февруари 2015.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Генерална дирекция D (ГД D) в Генералния секретариат на Съвета отговаря за политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тя разполага с две дирекции и приблизително 80 служители. В дирекция 1 се работи в сферата на вътрешните работи и се разглеждат въпроси, свързани с Шенген, визите и границите, външните отношения, убежището, миграцията, както и полицейското и митническото сътрудничество. В дирекция 2 работата е съсредоточена в сферата на правосъдието и се разглеждат въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела, електронното правосъдие, както и основните права, защитата на данните и политиките за борба с наркотиците.

В рамките на ГСС ГД D подпомага пряко Съвета, неговите подготвителни органи, ротационното председателство и, при целесъобразност, председателя на Европейския съвет в областите, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, в координация с други генерални дирекции на ГСС.

Предлаганата длъжност е изпълнена с много предизвикателства в една политически сложна и мултикултурна среда. Търсим ръководител с богат опит на висша ръководна длъжност, с добра преценка по отношение на политиката и с потвърден професионален опит в сферата на работа на генералния директор. Вие можете да предоставите цялостна стратегическа ориентация и да гарантирате ефективно управление на дейностите и персонала на Генералната дирекция. Вие можете да предоставяте консултации на най-високо равнище на председателството и Съвета, председателя на Европейския съвет и генералния секретар. Освен това имате способността да установите отлични взаимоотношения и да осигурите сътрудничество и комуникация с други институции на ЕС, служби на ГСС и външни заинтересовани страни (министерства в държавите членки, администрации и постоянни представителства, агенции на ЕС, трети държави и международни организации).

Цялото обявление може да видите тук.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.