Вие сте тук

Мария Габриел: Засиленото сътрудничество между европейските агенции е ключ към обща европейска миграционна политика

четвъртък, 12 Февруари, 2015 - 18:04

FRONTEX и EASO  трябва да се превърнат в надеждни партньори за трети страни

Европейският парламент проведе пленарен дебат с комисар Франс Тимерманс относно бъдещето на Европейската агенция за управление на външните граници на ЕС FRONTEX и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). Всяка година хиляди мигранти рискуват живота си, опитвайки се да преминат Средиземно море, а броя на търсещите убежище лица продължава да нараства поради ескалацията на конфликтите пред вратите на Европа. Увеличаването на миграционния натиск отвори дебат за политиката на ЕС в областта на миграцията и ролята на посочените агенции.

Ръководителят на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел наблегна в изказването си, че са необходими силни и оперативни агенции, разполагащи с адекватни ресурси за изпълнение на задачите и постигане на целите на европейската политика. Тя открои основните аспекти, свързани с ролята, възможностите и финансирането на тези агенции.

По отношение на FRONTEX предложи оборудването, което държавите-членки купуват с помощта на Фонда за вътрешна сигурност, да бъде регистрирано на разположение на Frontex. Агенцията няма собствено техническо оборудване и зависи изцяло от волята на държавите-членки. Същевременно отправи предложение до Съвета и Европейската комисия да разгледат въпроса за патрулирането в международни води, тъй като този аспект остана нерешен след приключването на операция Маре Нострум.

Мария Габриел подчерта също важността на сътрудничеството между FRONTEX и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, включително с Евроюст и Европол, особено в обмена на данни. „Задълбоченото сътрудничество е единственият начин да се засили взаимното доверие между държавите-членки и между отделните ведомства. Това постепенно би довело до създаването на една наистина интегрирана система за управление на границите”, отбеляза зам.-председателят на Групата на ЕНП.

На следващо място обърна внимание на програмите за обучение на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, които се предлагат само по искане на държавите-членки. Тя препоръча да се идентифицират приоритети в контекст на трудностите, които изпитват държавите-членки, като се засили участието на Европейския парламент по този въпрос.

Накрая Мария Габриел повдигна въпроса за резултатите от Оперативната група за Средиземноморието, призовавайки да се вземат под внимание най-добрите практики и решения. „Трябва да имаме куража и политическата воля за осъществяване на истинска дипломация на миграцията, което изисква засилване на ролята на агенциите, така че да се превърнат в надеждни партньори за трети страни”, заключи ръководителят на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.