Вие сте тук

ЕК полага основите на по-справедлив и прозрачен подход към данъчното облагане в ЕС

сряда, 18 Февруари, 2015 - 13:43

Днес Европейската комисия започна работа по своята амбициозна програма за борба с избягването на данъчно облагане и агресивното данъчно планиране. Колегиумът на членовете на Комисията проведе първи ориентационен дебат по възможните ключови действия за осигуряване на по-справедлив и прозрачен подход към данъчното облагане в ЕС, съобщава Рапид.

Председателят Жан-Клод Юнкер издигна борбата с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане като главен политически приоритет на настоящата Комисия; днешното обсъждане, от своя страна, бе съсредоточено върху най-неотложните мерки, които трябва да се предприемат в тази област.Постигнато бе съгласие по основната цел: дружествата да бъдат облагани на мястото, където извършват генерираща печалба стопанска дейност, както и да не могат да избегнат плащането на дължимите от тях данъци чрез агресивно данъчно планиране. В това отношение огромното мнозинство от колегиума смята, че трябва да бъде поставен особен акцент върху подобряването на прозрачността на данъчното облагане при корпоративното облагане.

За тази цел колегиумът на членовете на Комисията се договори да представи през март пакет с мерки за прозрачност в данъчното облагане.

„Една благоденстваща Европа се нуждае от справедливи, прозрачни и предвидими данъчни системи, за да може бизнесът да инвестира и да бъде възстановено доверието у потребителите. Част от усилията ни за изграждането на по-интегриран и справедлив вътрешен пазар са насочени към създаването на по-прозрачна данъчна система и по-лоялна данъчна конкуренция в ЕС и в световен мащаб. Недопустимо е данъчните органи да трябва да разчитат на изтекла информация, преди да могат да приложат данъчните разпоредби“, заяви заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Неправомерните данъчни практики и вредните данъчни режими се множат на скрито; прозрачността и сътрудничеството са естествените им врагове. Време е за нова ера на откритост между данъчните администрации и на солидарност между правителствата, за да се осигури справедливо данъчно облагане за всички. Комисията подкрепя безрезервно постигането на най-високо равнище на прозрачност на данъчното облагане в Европа.“

Комисията изпълнява с бързи темпове ангажиментите, поети в работната програма през декември миналата година: идния месец тя ще предложи законодателни актове за разширяване обхвата на автоматичния обмен на информация във връзка с данъчните решения. При действащите разпоредби на ЕС държавите членки споделят много малко информация за решенията относно режимите си за корпоративно данъчно облагане, които често са много сложни. Това затруднява данъчните органи да преценят къде дадено дружество действително извършва стопанска дейност и въз основа на тази информация да приложат справедливо данъчните разпоредби. В резултат на това много транснационални дружества се стремят да прехвърлят печалбата си и да сведат до минимум дължимия данък, което лишава държавите от ЕС от ценни данъчни приходи и подкопава справедливото данъчно облагане.

Предложението, което ще бъде представено през март, ще бъде придружено от по-широк набор от мерки за повишаване на прозрачността на данъчното облагане; от своя страна, в днешния ориентационен дебат бяха разгледани различни законодателни и незаконодателни варианти.

Пакетът с мерки за прозрачност в данъчното облагане, предвиден за следващия месец, е само началото; работата в тази област ще продължи през 2015 г. Идното лято Комисията ще представи втори пакет от мерки за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане, в които ще бъдат отразени и текущите инициативи в рамките на Г-20 и ОИСР за борба с избягването на данъчно облагане.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.