Вие сте тук

336 млн. евро за модернизиране на публичната администрация и съдебната система в България

Дата на публикуване: 
четвъртък, 19 Февруари, 2015 - 12:54

Днес Европейската комисия прие оперативната програма „Добро управление“ за България относно прилагането на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2014—2020 г. В тази програма са очертани приоритетите и целите за изразходване на близо 336 млн. евро (286 млн. от които от бюджета на ЕС) за подпомагане на модернизирането на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт в България.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси, каза: "Тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и неотложни реформи в България – съдебната и административната. Надявам се средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за дългоочакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство."

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „С тази програма се демонстрира решителността на България да се справи с предизвикателствата, свързани с ефективността на администрациите при предоставяне на качествени, бързи и достъпни публични услуги за всички групи на обществото. С 40% повече инвестиции в институционалната ефективност Европейският социален фонд ще продължи да оказва положително въздействие върху всички отрасли, които ще се радват на по-добра администрация.

Програмата има две общи цели:

  • Модернизиране на публичната администрация

Около 118 млн. са предназначени за намаляване на административната и регулаторната тежест за гражданите и предприятията. Тази програма е основният финансов инструмент за подобряване на цялостната прозрачност и отчетност на публичната администрация и функционирането на системите за обществени поръчки.

Освен това в програмата се поставя акцент върху електронното управление като инструмент за подобряване на административните процеси и намаляване на разходите. Подобряването на услугите ще допринесе значително за социалното сближаване посредством целенасочени мерки за повишаване на компютърните умения на населението и преодоляване на разделението в тази сфера. Освен на хоризонталните системи за електронно управление, особено внимание ще се обърне на въвеждането на секторни системи, като например системи за електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронни митници.

  • Подобряване на качеството, независимостта и ефективността на съдебната система

С други 30 млн. ще бъдат финансирани мерки за повишаване на прозрачността и ускоряване на съдебните производства чрез структурни, процедурни и организационни реформи в съдебната система; за подобряване на достъпността и отчетността на съдебната власт чрез въвеждане на система за електронно правосъдие и за разширяване на обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.

62 млн. евро ще бъдат отпуснати за финансиране на хоризонталните структури, които отговарят за управлението и изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове, на дейности за подобряване на капацитета на бенефициерите и на ефективното функциониране на единната информационна система за управление до 2020 г.

В рамките на финансовия период ще се помогне на около 100 администрации да въведат комплексно административно обслужване, а 144 администрации ще въведат системи за управление на качеството. Очаква се по програмата да бъдат обучени около 175 000 държавни служители и 25 000 магистрати, съдебни служители и служители на разследващите органи. Ще бъде подкрепена стандартизацията на 20 общински услуги и ще се разработят 850 услуги, при които заявяването и получаването е по електронен път. Около 250 000 съдебни дела се очаква да се водят по електронен път.

Контекст

На 7 август Европейската комисия прие „споразумение за партньорство“ с България, в което се определя стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в регионите и градовете на страната за периода 2014—2020 г. (IP/14/910). В рамките на съфинансираните от ЕСФ оперативни програми („Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Добро управление“) целите по споразумението за партньорство са разделени на приоритети за инвестиции и конкретни действия, което ще позволи да се избират, осъществяват, наблюдават и оценяват отделните проекти в зависимост от приоритетите и целите, съгласувани с Комисията.

Европейският социален фонд играе основна роля за подпомагане на инвестициите на държавите членки в човешки капитал и съответно за укрепване на конкурентоспособността на европейската икономика в периода на излизане от кризата. Всяка година чрез ЕСФ се оказва подкрепа на повече от 15 милиона души, като им се помага да подобрят своите умения, улеснява се интеграцията им на трудовия пазар, преодолява се социалното изключване и бедността и се увеличава ефективността на публичните администрации.

В периода 2014—2020 г. за първи път в историята на европейската политика в областта на сближаването беше определен минимален дял на ЕСФ от 23,1 % (на равнище ЕС) от финансирането на политиките на сближаване — вж. MEMO/14/84.