Вие сте тук

ЕК иска от България и Полша да транспонират законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт

четвъртък, 26 Февруари, 2015 - 13:42

Европейската комисия поиска от България и Полша да транспонират правилно правилата на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт, съобщават от ЕК. Прилагането на правилата на ЕС за безопасност на железопътния транспорт е необходимо, за да се гарантира, че железопътните мрежи в ЕС са на най-високите равнища на безопасност.

В България става въпрос за определението „железопътни предприятия“, развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт, сертификатите за безопасност, вземането на решения от органа по безопасността и независимостта на разследващия орган. В Полша проблемът е свързан с управлението на безопасността, отговорността на железопътните предприятия и на управителите на инфраструктурата, както и с независимостта на органа по безопасност и на разследващия орган.

Правилата на ЕС разработват общ подход към безопасността в железопътния транспорт, по-специално като установяват изисквания за безопасност, включително във връзка с безопасното управление на инфраструктурата и на движението, с ролята и отговорностите на железопътните предприятия и управителите на инфраструктура и взаимодействието помежду им, с обща нормативна уредба за безопасността, с регулирането, управлението и контрола на безопасността и с независимото разследване на произшествията. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат приети до 30 април 2006 г. Ако България и Полша не реагират задоволително, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз. През юни 2013 г. Комисията откри процедура за нарушение срещу България, а през февруари 2014 г. — срещу Полша. Сега се изпраща мотивирано становище. България и Полша разполагат с два месеца, за да отговорят на Комисията.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.