Вие сте тук

Службата на общността за сортовете растения търси служители в отделенията по жалбите

петък, 6 Март, 2015 - 12:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 март е публикувана специфична покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделенията по жалбите към Службата на общността за сортовете растения.

Службата е орган с правосубектност, който има правна, административна и финансова независимост. Целта му е да управлява системата на Общността на сортовете растения, специфичен вид права на индустриална собственост за нови сортове растения. По-конкретно Службата има задачата да взема решения относно заявки за предоставяне на правна закрила, валидна на цялата територия на Общността.

Седалището на службата е в Анжер, Франция.

Отделенията по жалбите се състоят от председател и двама членове, но е възможно да бъдат назначени двама допълнителни членове. Те имат заместници, които ги представляват в тяхно отсъствие. Отделенията по жалбите се състоят от членове с техническа и юридическа квалификация.

Избраният член упражнява правомощията, предоставени му от отделенията по жалбите, и по-специално правомощията на докладчик, ако лицето е назначено на такава длъжност. По-конкретно задачите на членовете на отделенията по жалбите включват следното:

  • разглеждат и вземат решения по обжалвания по независим и безпристрастен начин;
  • спазват правните принципи и разпоредби, свързани със съответните производства;
  • изпълняват ролята на докладчик по обжалванията;
  • провеждат предварителни проучвания относно обжалванията;
  • произнасят се по допустимостта на жалбите;
  • участват в устни изслушвания и подготвят своевременно и изчерпателно решенията по обжалванията.

Повече информация за дейността на отделенията по жалбите е на разположение на следния интернет адрес:

http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/community-plant-variety-rights/board-of-appeal

Кандидатите трябва:

  • да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • да имат задълбочени познания по един от езиците на ЕС и задоволителни познания по друг език на ЕС. Добрите познания по английски език се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават:

  • способност за вземане на решения и за съвместна работа в рамките на колективен орган;
  • добри комуникационни умения, устно и писмено.

Кандидатурите, придружени от подробна автобиография (по необходимост кандидатите се приканват да предоставят превод на английски език) трябва да бъдат изпратени най-късно до 30 април 2015 г. (важи датата на пощенското клеймо) на следния адрес:

По електронна поща:

vacances@cpvo.europa.eu

като графата „Относно“ трябва да съдържа текста „Кандидатура за длъжността член на отделенията по жалбите“

или

на пощенски адрес:

Community Plant Variety Office (CPVO)
Secretariat of the Board of Appeal
3, Bvd Foch
CS 10121
49101 Angers Cedex 02
FRANCE

Пълния текст  на обявлението можете да видите тук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделенията по жалбите към Службата на общността за сортовете растения (789.84 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.