Вие сте тук

Службата на общността за сортовете растения търси служители в отделенията по жалбите

Дата на публикуване: 
петък, 6 Март, 2015 - 12:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 6 март е публикувана специфична покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделенията по жалбите към Службата на общността за сортовете растения.

Службата е орган с правосубектност, който има правна, административна и финансова независимост. Целта му е да управлява системата на Общността на сортовете растения, специфичен вид права на индустриална собственост за нови сортове растения. По-конкретно Службата има задачата да взема решения относно заявки за предоставяне на правна закрила, валидна на цялата територия на Общността.

Седалището на службата е в Анжер, Франция.

Отделенията по жалбите се състоят от председател и двама членове, но е възможно да бъдат назначени двама допълнителни членове. Те имат заместници, които ги представляват в тяхно отсъствие. Отделенията по жалбите се състоят от членове с техническа и юридическа квалификация.

Избраният член упражнява правомощията, предоставени му от отделенията по жалбите, и по-специално правомощията на докладчик, ако лицето е назначено на такава длъжност. По-конкретно задачите на членовете на отделенията по жалбите включват следното:

  • разглеждат и вземат решения по обжалвания по независим и безпристрастен начин;
  • спазват правните принципи и разпоредби, свързани със съответните производства;
  • изпълняват ролята на докладчик по обжалванията;
  • провеждат предварителни проучвания относно обжалванията;
  • произнасят се по допустимостта на жалбите;
  • участват в устни изслушвания и подготвят своевременно и изчерпателно решенията по обжалванията.

Повече информация за дейността на отделенията по жалбите е на разположение на следния интернет адрес:

http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/community-plant-variety-rights/board-of-appeal

Кандидатите трябва:

  • да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • да имат задълбочени познания по един от езиците на ЕС и задоволителни познания по друг език на ЕС. Добрите познания по английски език се считат за предимство.

Кандидатите трябва да притежават:

  • способност за вземане на решения и за съвместна работа в рамките на колективен орган;
  • добри комуникационни умения, устно и писмено.

Кандидатурите, придружени от подробна автобиография (по необходимост кандидатите се приканват да предоставят превод на английски език) трябва да бъдат изпратени най-късно до 30 април 2015 г. (важи датата на пощенското клеймо) на следния адрес:

По електронна поща:

vacances@cpvo.europa.eu

като графата „Относно“ трябва да съдържа текста „Кандидатура за длъжността член на отделенията по жалбите“

или

на пощенски адрес:

Community Plant Variety Office (CPVO)
Secretariat of the Board of Appeal
3, Bvd Foch
CS 10121
49101 Angers Cedex 02
FRANCE

Пълния текст  на обявлението можете да видите тук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността член на отделенията по жалбите към Службата на общността за сортовете растения (789.84 KB, PDF)