Вие сте тук

Изпълнението на Дунавската стратегия ще се координира чрез двустепенен модел

сряда, 18 Март, 2015 - 11:30

Правителството реши изпълнението в България на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион да се координира чрез двустепенен модел. На политическо ниво това ще стане чрез Националната група на високо ниво, която включва заместник министър-председатели и министри с ресори, съответстващи на 11-те приоритетни области на Дунавската стратегия, съобщават от правителството.

Взимането на стратегически решения ще бъде подпомагано от Национална група за координация. Тя ще бъде свързващото ниво между политическото ниво на управление на Дунавската стратегия и практическото й изпълнение. В тази група могат да участват широк кръг от заинтересовани страни. Това ще подпомогне вземането на решения отдолу нагоре, изграждането на мрежи и партньорства, обсъждане на изпълнението на конкретни приоритетни проекти и инициативи и точното адресиране на проблемите от оперативното към високото политическо ниво.

Във връзка със заложените в оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество от новия програмен период интервенции, които съответстват на целите на Дунавската стратегия, в Националната група за координация е предвидено участието на заместник-министрите, отговорни за усвояване на средствата от ЕС, на ръководителите на Управляващи органи на оперативни програми и програми за териториално сътрудничество.

Националната група за координация може да заседава в различни формати, в зависимост от естеството на дискутираните въпроси, а заседания в пълния си състав ще провежда два пъти годишно.

Тази структура за координация на дейностите по изпълнение на Дунавската стратегия съответства на изискванията за добро управление и ефективно национално взаимодействие и партньорство за постигане на националните и европейски цели и приоритети за управление на макрорегионалните стратегии. Тя съответства на препоръките, залегнали в документите на европейско ниво.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.