Вие сте тук

Комисията се допитва до обществеността за идеи за кръговата икономика

четвъртък, 28 Май, 2015 - 15:03

Европейската комисия сложи началото на публична консултация за събиране на становища за основните варианти на политиката при разработването на амбициозен нов подход за кръгова икономика. Приносът на заинтересованите страни ще помогне да се подготви нов план за действие, който трябва да бъде представен до края на 2015 г. Това предаде пресслужбата Рапид.

Новите предложения се подготвят от проектен екип под ръководството на първия заместник председател на Комисията Франс Тимерманс, който отговаря за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, правовата държава и Хартата на основните права, заместник-председателя Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, комисар Кармену Вела, който отговаря за околната среда, морското дело и рибарството и комисар Елжбета Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Бъдещото икономическо развитие на Европа трябва да бъде част от устойчивото развитие. По-умното използване на нашите ресурси, проектирането на продуктите ни с оглед на тяхното повторно използване и рециклирането им, както и определянето на амбициозни цели за намаляване на отпадъците и рециклирането нямат алтернатива. Днес се обръщаме към хората в цяла Европа с призив да споделят идеите си как да определяме политиките си така, че с тях да насърчаваме конкурентоспособна екологосъобразна икономика в Европа и да защитаваме околната среда за идните поколения.

Заместник-председателят Юрки Катайнен заяви: „Преминаването към по-устойчива кръгова икономика може да създаде решения, които са от полза за всички, и да осигури нови конкурентни преимущества за Европа Ние желаем да представим всеобхватен план за действие, включващ стимули както за потребителите, така и за дружествата за по ефективно използване на ресурсите. За тази цел ние се нуждаем от становищата на заинтересованите страни във всички сегменти на веригата на създаване на стойност“.

Вариантите на политиката за разработване на конкурентоспособна кръгова икономика в Европа ще се стремят да вземат предвид не само политиката по отношение на отпадъците, но и целия цикъл на използване на продуктите, като отчитат положението във всички държави членки. Те ще включват действия по интелигентното проектиране на продуктите и тяхното повторно използване, рециклирането им, устойчивото потребление, политиката за управление на отпадъците, нивата на рециклиране, разумното използване на суровините, подкрепянето на пазарите за вторични суровини и специфични секторни мерки.

Преминаването към кръгова икономика може да стимулира конкурентоспособността и нововъведенията, като насърчи нови бизнес модели и технологии, като улесни и социалните нововъведения. В дългосрочен план това може да направи европейската икономика по-устойчива и конкурентоспособна. Ние искаме да определим условията за създаване на повече работни места, без използването и пилеенето на това количество ресурси, което е налице понастоящем. Това ще даде своя принос за по-силна и справедлива Европа и ще намали натиска върху доставката на суровини и върху околната среда.

Гражданите, обществените органи, дружествата и всички заинтересовани страни от правителствени и неправителствени структури се приканват да отговорят на въпросите за различните части на икономическия цикъл и тяхната роля в прехода към кръгова икономика. Вече се провежда отделна публична консултация за нарушенията на пазара на вторични суровини, която е достъпна за всички заинтересовани страни http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm

На 25 юни 2015 г. в Брюксел Комисията ще бъде домакин на конференция на заинтересованите страни, която ще стане част от процеса на консултиране.Конференцията е достъпна за всички заинтересовани страни, които желаят да подпомогнат оформянето на европейската политика в тази област.

Консултацията ще продължи до 20 август 2015 г.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.