Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси конферентни преводачи

четвъртък, 9 Юли, 2015 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси за конферентни преводачи със следните езици:

  • EPSO/AD/311/15 – чешки език (CS);
  • EPSO/AD/312/15 – хърватски език (HR);
  • EPSO/AD/313/15 – литовски език (LT);
  • EPSO/AD/314/15 – малтийски език (MT).

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейският парламент, Европейската комисия и Съдът на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори на длъжност „конферентни преводачи“ (функционална група AD 5/AD 7).

Основното служебно задължение на конферентния преводач се състои в това да гарантира правилен превод на един от официалните езици на Европейския съюз на дискусиите по време на различните заседания. За тази цел може да се налага извършването на симултанен или консекутивен превод. От конферентните преводачи се очаква да се запознаят предварително както с темите на заседанията, така и с терминологични списъци.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 11 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Конферентни преводачи (AD 5/AD 7) (944.8 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 18 август са публикувани следните поправки на текста на конкурса:

На страница 1

вместо: „ Краен срок за регистрация: 11 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време “

да се чете: „ Краен срок за регистрация: 18 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време “

На страница 5

вместо: „КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO - http://jobs.eu-careers.eu преди: 11 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“

да се чете: „КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO - http://jobs.eu-careers.eu преди: 18 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.