Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси конферентни преводачи

Дата на публикуване: 
четвъртък, 9 Юли, 2015 - 10:43
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси за конферентни преводачи със следните езици:

  • EPSO/AD/311/15 – чешки език (CS);
  • EPSO/AD/312/15 – хърватски език (HR);
  • EPSO/AD/313/15 – литовски език (LT);
  • EPSO/AD/314/15 – малтийски език (MT).

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейският парламент, Европейската комисия и Съдът на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като администратори на длъжност „конферентни преводачи“ (функционална група AD 5/AD 7).

Основното служебно задължение на конферентния преводач се състои в това да гарантира правилен превод на един от официалните езици на Европейския съюз на дискусиите по време на различните заседания. За тази цел може да се налага извършването на симултанен или консекутивен превод. От конферентните преводачи се очаква да се запознаят предварително както с темите на заседанията, така и с терминологични списъци.

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 11 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси на общо основание – Конферентни преводачи (AD 5/AD 7) (944.8 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 18 август са публикувани следните поправки на текста на конкурса:

На страница 1

вместо: „ Краен срок за регистрация: 11 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време “

да се чете: „ Краен срок за регистрация: 18 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време “

На страница 5

вместо: „КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO - http://jobs.eu-careers.eu преди: 11 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“

да се чете: „КОГА И КЪДЕ МОГА ДА КАНДИДАТСТВАМ?

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO - http://jobs.eu-careers.eu преди: 18 август 2015 г. в 12 ч. на обяд, брюкселско време.“