Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на одита

Дата на публикуване: 
петък, 25 Септември, 2015 - 10:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание за администратори в областта на одита.

Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD).

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно общите правила, приложими към конкурсите на общо основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса. Той ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

Обявлението се отнася за две степени. Можете да се регистрирате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

В институциите на Европейския съюз основната функция на администраторите е да подпомагат лицата, които вземат решения.

Одиторите по-специално предоставят гаранции на ръководството на организацията, като извършват одити в широк спектър от области на политиката на ЕС, при които проверяват за спазването на законовите и подзаконовите актове и съотношението качество/разходи.

Те разглеждат качеството на управление на рисковете, на ръководене на организацията и на функциониране на вътрешните процеси. Обхватът и естеството на одитите могат да варират значително и да включват различни административни и оперативни процеси.

По време на тяхната кариера на одиторите може да бъде възложено да извършват одити в различни държави от ЕС и трети държави.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по електронен път, като следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за регистрация.

Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране) е 27 октомври 2015 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/321/15 – администратори в областта на одита (AD 5/AD 7) (925.56 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 7 октомври е публикувано известие, че конкурсът на общо основание EPSO/AD/321/15 – Администратори в областта на одита (AD 5/AD 7) се оттегля.