Вие сте тук

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд търси уеб администратор

петък, 16 Октомври, 2015 - 10:07
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 октомври е публикувано обявление, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) търси да назначи висококвалифициран, амбициозен и проактивен кандидат за функцията на уеб администратор. Това е ключова длъжност в Еurofound. Изпълнителят на тази функция ще има водеща роля за осигуряване на функционалността и техническото развитие на уебсайта на Агенцията. Той или тя ще бъде пряко подчинен(а) на началника на отдел „Информационни и Комуникационни Технологии“ (ICT). От него (нея) ще се очаква да работи независимо и да притежава отлични аналитични и междуличностни умения, както и способност да работи спокойно в работната среда на агенция на ЕС.

Седалището на Eurofound е в Дъблин, Ирландия.

Работата по хостинга и развитието на уебсайта се възлага на външен подизпълнител, като уеб администраторът ще отговаря за управлението на този договор. Уебсайтът на Еurofound е изграден по архитектурата Drupal, така че предпочитание ще се отдава на кандидатите, които имат опит с Drupal. Одобреният кандидат ще работи в тясно сътрудничество с други стопански единици, включително изследователски, и по-специално с екипа по уеб съдържанието в отдел „Информация и комуникация“.

Дейността на уеб администратора включва три основни области:

 • бизнес анализ;
 • разработване на приложения;
 • управление на проекти.

Задълженията му ще бъдат:

 • управление на уеб хостинга, възложен на външен подизпълнител, и договорите за разработване;
 • управление на проекти за уеб разработване, включващи:
  • предоставяне на технически познания и подкрепа за разработване на уеб продукти и структура;
  • анализ на свързаните с интернет бизнес изисквания и предоставяне на решения;
  • предлагане и тестване на подходящи, уеб базирани решения (проверка на концепцията);
 • отстраняване на неизправности и решаване на проблеми;
 • подпомагане при разработване на стратегии и насоки за уеб технологиите, продуктите и структурата на Еurofound;
 • технически аспекти на подобряването на архитектурата на информацията и използваемостта на съдържанието;
 • управление на договорите и изготвяне на спецификации за възлагане на обществени поръчки;
 • съдействие при други проекти в работната програма на ИКТ съгласно изискванията на началника на отдела.

Процедурата за подбор е открита за кандидати, които:

 • са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз и не са лишени от права;
 • са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;
 • имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания (ниво В2) по друг официален език на Съюза. Тъй като английският език е основният работен език на Еurofound, се изисква владеенето му на ниво, необходимо за изпълнение на служебните задължения. Длъжността „уеб администратор“ изисква високо ниво на владеене на английски език;
 • имат образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на университетското образование е четири или повече години, или образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома и професионален стаж от не по-малко от една година, когато обичайната продължителност на университетското образование е не по-малко от три години;
 • имат професионална квалификация (бакалавърска или магистърска степен) по уеб технологии, уеб комуникации, компютри или свързани с това области;
 • имат най-малко двегодишен стаж по специалността;
 • са в състояние да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват посочените задължения.

Допълнителни изисквания са включени в пълния текст на обявлението, който може да се изтегли от страницата за свободни длъжности на уебсайта на Еurofound:

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез системата за електронно набиране на персонал, до която също има достъп на тази страница.

Уеб администраторът ще бъде назначен като срочно нает служител (AD5) с първоначален 5-годишен срочен трудов договор, който може да бъде подновяван.

Крайният срок за подаване на заявления е 13 ноември 2015 г.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.