Вие сте тук

ЕК представи докладите си за напредъка на Западните Балкани и Турция

вторник, 10 Ноември, 2015 - 13:50

В няколко доклада, които бяха приети днес, Европейската комисия анализира доколко страните от Западните Балкани и Турция са подготвени да изпълнят изискванията за членство в ЕС, съобщава Рапид.

В няколко годишни доклада, които бяха приети днес, Европейската комисия анализира доколко страните от Западните Балкани и Турция са подготвени да изпълнят изискванията за членство в ЕС и посочва какво е необходимо да се направи за преодоляване на оставащите предизвикателства.

При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисарят Йоханес Хан обяви: ''Настоящата бежанска криза показва колко е важно тясното сътрудничество между ЕС и страните от Югоизточна Европа. Процесът на разширяване на ЕС, обхващащ Западните Балкани и Турция, е мощно средство за укрепването на принципа на правовата държава и правата на човека в тези страни. Освен това този процес стимулира изграждането на по-силна икономика и регионалното сътрудничество. Наличието на ясна европейска перспектива постепенно преобразява държавите, които са наши партньори, и укрепва стабилността в региона около ЕС. Следователно твърдият ангажимент, който сме поели по отношение на разширяването на ЕС и на свързаните с него условия, представлява дългосрочна инвестиция в сигурността и просперитета на Европа''.

 Регионът беше засегнат тежко от бежанската криза. Турция предоставя значителна подкрепа на повече от 2 милиона сирийски бежанци, намиращи се на нейната територия. От началото на годината през Западните Балкани, и по-специално през бившата югославска република Македония и Сърбия, са преминали транзитно огромен брой граждани на трети страни. Повече от всякога предизвикателството, което представлява миграцията, е причина за по-активно сътрудничество със страните, обхванати от разширяването, като ЕС предоставя значителна подкрепа за тази цел.

 В стратегията си относно разширяването Комисията потвърждава силния акцент, който се поставя върху основните принципи в процеса на присъединяване. Като ключови приоритети се запазват основни въпроси от областите на правовата държава, основните права, укрепването на демократичните институции, в това число реформата на публичната администрация, както и икономическото развитие и конкурентоспособността. Наблюдава се напредък, особено при приемането на необходимото законодателство и създаването на нужните административни структури. В по-общ план обаче много често няма ефективно прилагане. Комисията ще продължи да съсредоточава своите усилия върху това страните да определят приоритетите за извършване на реформи в ключови области и да постигат резултати. 

Въпреки постигнатия през последната година съществен напредък продължават да са налице сериозни предизвикателства. Що се отнася до принципа на правовата държава, съдебните системи не са достатъчно независими, ефикасни и подотчетни. Продължават да са необходими сериозни усилия в борбата с организираната престъпност и корупцията, по-специално за постигането на резултати при разследванията, наказателните преследвания и окончателните присъди. Основните права често са залегнали до голяма степен в законодателството, но все още са налице недостатъци във връзка с тяхното зачитане на практика. Гарантирането на свободата на изразяване представлява особено предизвикателство, като в редица страни развитията в тази сфера са в отрицателна посока. Необходимо е реформата на публичната администрация да продължи с устрем, за да се подсигури нужният административен капацитет и да се реши въпросът със силното политизиране и липсата на прозрачност. Трябва да се обърне внимание и на функционирането на демократичните институции. Необходимо е да се работи в още по-голямо сътрудничество с представителите на местното гражданско общество с цел утвърждаване на реформите в обществото.

Повечето страни са изправени пред сериозни предизвикателства, що се отнася до икономическото управление и конкурентоспособността. Икономическото развитие е от основно значение за създаването на работни места и растеж и за засилването на интереса от страна на инвеститорите. Комисията обръща специално внимание на регионалното сътрудничество, както и на стимулирането на регионалното икономическо развитие и свързаността. В тази област беше постигнат съществен напредък, по-конкретно посредством Берлинския процес и Групата на шестте от Западните Балкани. Комисията подчертава също така нуждата от добросъседски отношения и от решаване на двустранните спорове.

Тази година Комисията въведе по-строг подход към извършваните от нея оценки на основните принципи и свързаните с тях глави от достиженията на правото на ЕС. Понастоящем широкообхватната стратегия за разширяване е многогодишна и обхваща мандата на Комисията. Освен че се докладва за напредъка, се обръща много по-голямо внимание на това доколко страните са подготвени да поемат задълженията, произтичащи от членството. Същевременно докладите съдържат още по-ясни насоки за това какви действия се очакват от страните в краткосрочен и дългосрочен план. Използват се хармонизирани таблици за оценка, като по този начин се увеличава съпоставимостта между страните и процесът на присъединяване става по-прозрачен. Това ще улесни извършването на по-голям контрол върху реформите от всички заинтересовани страни.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.