Вие сте тук

Европейската централна банка търси заместници на членове на Административния съвет за преглед

Дата на публикуване: 
петък, 11 Декември, 2015 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 декември е публикувана покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като заместници на членове на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия).

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е съставен от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните компетентни органи на държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Има възможност за установяване на тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки, чиято парична единица не е еврото. ЕЦБ отговаря за цялостното функциониране на ЕНМ.

Административният съвет съставлява неразделна част от ЕНМ. Административният съвет се състои от петима членове и двама заместници, които се ползват с отлична репутация. Той разполага с достатъчно ресурси и експертен опит, за да оценява упражняването на правомощията на ЕЦБ. Двамата заместници заместват временно членовете на Административния съвет в случай на тяхна временна неработоспособност, смърт, оставка или отстраняване от длъжност. Съществуват също случаи когато в контекста на определено искане за преглед са налице основателни причини за сериозно безпокойство за съществуването на конфликт на интереси, например когато член на Административния съвет има частен или личен интерес, който може да повлияе или който изглежда, че влияе на безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията им.

Членовете на Административния съвет и техните заместници се номинират от Изпълнителния съвет след консултация с Надзорния съвет. Те се назначават от Управителния съвет на ЕЦБ. Управителният съвет е определил и условията за назначаване на членовете на Административния съвет и техните заместници.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва да притежават всичките следни умения и компетентности:

 • много добро познаване и разбиране на законодателството на ЕС в сферата на банковото дело и други финансови услуги;
 • много добро познаване и разбиране на функционирането на банковия сектор;
 • много добро познаване и разбиране на надзорните процедури и съдебната практика в контекста на процедурите за обжалване на надзорни актове.

Освен това притежаването от кандидатите на някои от следните умения и компетентности се счита за отчетливо предимство:

 • надзорен опит в банковия сектор или юридически опит по отношение на надзора;
 • задълбочено познаване на институциите на ЕС и процесите на вземане на решения на ЕС, както и други европейски и международни процеси, свързани с дейността на ЕЦБ, и по-специално с ЕНМ;
 • задълбочено познаване на задачите и функционирането на ЕЦБ, и по-специално на ЕНМ.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на всеки от следните критерии за допустимост (следва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на заявления).

Те трябва:

 • да бъдат граждани на държава-членка на ЕС и да се ползват с пълния обем от гражданските си права;
 • да владеят много добре английски език с доказана способност да се изразяват писмено и с презентационни умения;
 • да имат добри познания по поне един друг официален език на ЕС.
 • Освен това много доброто или доброто владеене на други официални езици на ЕС би било предимство.
 • Избраният кандидат ще получава възнаграждение, съответстващо на възложените му задачи.
 • За да бъдат валидни, заявленията трябва да бъдат подадени в съответствие с посочената по-долу процедура и да съдържат следното:
 • попълнен формуляр на заявление, достъпен на следния адрес: http://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
 • актуална автобиография (образецът на европейския формат за автобиография, препоръчително).

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 16 декември 2015 г. (като доказателство ще се приема датата на получаване).

Заявленията могат да бъдат подадени чрез препоръчана поща или частна куриерска служба на следния адрес:

European Central Bank
Director General Legal Services
60640 Frankfurt am Main
Germany

Заявлението трябва да бъде подписано от кандидата.

Заявленията, подадени след горепосочения краен срок или чрез други средства, например по факс, няма да се вземат предвид. Неясни или непълни заявления няма да бъдат разглеждани. За да се улесни процесът на подбор, всички комуникации с кандидатите във връзка с поканата се осъществяват на английски език.

Пълния текст на обявлението можете да видите тук:

Покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като заместници на членове на Административния съвет за преглед на Европейската централна банка (Франкфурт на Майн, Германия) (788.14 KB, PDF)