Вие сте тук

Покана за заявяване на интерес за избор на председател на Експертната комисия и на негов заместник

понеделник, 4 Януари, 2016 - 10:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за заявяване на интерес за избора на председател на Експертната комисия и на неговия заместник.

От 01.01.2016 г. насам системата за налагане на административни санкции (изключване от финансиране от Съюза и/или налагане на финансови санкции) за ненадеждни икономически оператори ще бъде значително подобрена чрез създаването на нова експертна комисия.

Ключовите елементи за експертната комисия са следните:

 • компетентността да оценява централно всички искания за административни санкции от разпоредителите с бюджетни кредити на Комисията и на другите институции и органи на Съюза;
 • правомощието да приема препоръки относно тези административни санкции и публикуването на окончателното решение, което ще бъде взето от компетентния разпоредител с бюджетни кредити.

Експертната комисия се състои от:

 • постоянен независим председател на високо равнище („председател“);
 • двама представители на Комисията (двама постоянни членове, определени от Комисията);
 • един представител на подалия искането разпоредител с бюджетни кредити.

Тя ще бъде подпомагана от постоянен секретариат, осигурен от Комисията, която ще гарантира администрацията на експертната комисия.

Заседанията и писмените процедури пред експертната комисия ще се провеждат на английски, френски или немски език.

Председателят и неговият заместник се избират измежду бивши членове на Сметната палата, Съда или бивши длъжностни лица, които са били поне с ранг на генерален директор в институция на Съюза, различна от Комисията.

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: да имат образователно равнище, което съответства на пълен курс университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на обучението е четири или повече години, или
  • образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу),
 • Професионален опит: да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на горепосочената квалификация, от които поне пет години в области, свързани с правото, икономиката и/или финансите;
 • Езикови умения: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят достатъчно поне още един от тези официални езици;
 • Независимост и конфликт на интереси: При изпълнението на своите задължения той е независим. Не трябва да съществува конфликт на интереси между задълженията му като председател/заместник-председател на експертната комисия и всякакви други служебни задължения.

Кандидатите могат да кандидатстват и за двете длъжности на председател и на заместник или само за едната от двете. Това се посочва ясно в кандидатурата.

Кандидатури следва да се подават в електронен формат на следния адрес: BUDG-AVIS-DE-VACANCES@ec.europa.eu.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля, изпратете електронно писмо на адрес: BUDG-MAILBOX-D01@ec.europa.eu.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 работни дни, считано от датата на публикуване на поканата за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз (24.12.2015 г.).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за заявяване на интерес за избор на председател на Експертната комисия и на негов заместник (795.68 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.