Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“

четвъртък, 17 Март, 2016 - 10:03
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Проекти за изпращане на терен на утвърдени и младши доброволци на ЕС за хуманитарна помощ за подкрепа и допълване на хуманитарната помощ в трети държави. Акцентът е върху укрепване на капацитета и устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности и прилагащи организации.

Целта на поканата е финансиране на проекти, свързани с изпращане на терен на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Тези проекти ще допринесат за укрепване на капацитета на Съюза за осигуряване на свързаната с конкретните потребности хуманитарна помощ. В допълнение тези проекти могат също така да укрепят капацитета на прилагащите, изпращащите и приемащите организации, които участват или възнамеряват да участват в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, включително по отношение на инструменти и методи за ранно предупреждение за бедствия.

С тази покана Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA) очакват да постигнат следните резултати:

  • 350 младши/утвърдени доброволци, изпратени на терен по проекти за изграждане на устойчивост и управление на риска при бедствия в уязвимите, крехките и засегнатите от бедствия държави и забравените кризи в трети държави;
  • за 100 младши специалисти: възможност за участие в стажове в Европа преди изпращане на терен;
  • възможности за онлайн доброволческа дейност за подкрепа или допълване на проектните дейности;
  • проектите, които се финансират по тази покана, осигуряват взаимодействие и допълване на финансираните от ЕС операции за хуманитарна помощ или гражданска защита в съответните държави/региони.

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти, възлиза на 8 400 000 EUR.

Предвижда се в първия кръг (проекти, подадени до 17 май 2016 г.) да се използват 50 % от наличните средства (4 200 000 EUR).

50 % (4 200 000 EUR) ще бъдат налични за втория кръг (проекти, подадени до 1 септември 2016 г.).

Максималният размер на субсидия ще бъде 1 400 000 EUR. Искания за субсидии до 100 000 EUR няма да бъдат разглеждани за финансиране. EACEA очаква да финансира 8 предложения.

EACEA си запазва правото да не отпусне всички налични средства в двата кръга.

Допустими организации

Всички организации (организацията заявител и партньорите), участващи в кандидатстването по тази покана и действащи като изпращащи или приемащи организации, трябва да бъдат сертифицирани в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Подробна информация за механизма за сертифициране е налична на:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

Критерии за възлагане

Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

  • приложимост на проекта (максимум 30 точки);
  • качество на замисъла и изпълнението на проекта (максимум 30 точки);
  • качество и уместност на споразуменията за партньорство и сътрудничество (максимум 20 точки);
  • въздействие и разпространение (максимум 20 точки);

Проекти, които са набрали по-малко от общо 60 точки, няма да бъдат разглеждани за отпускане на финансови средства.

Заявленията за отпускане на безвъзмездни средства трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС, като се използва специално разработеният за целта електронен формуляр (e-Form).

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да се подаде не по-късно от 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 17 май 2016 г. за първи кръг и на 1 септември 2016 г. за втори кръг.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Проекти за изпращане на терен на утвърдени и младши доброволци на ЕС за хуманитарна помощ за подкрепа и допълване на хуманитарната помощ в трети държави (445.01 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.