Вие сте тук

Подготовката за Българското председателството на Съвета на ЕС се движи по график

сряда, 30 Март, 2016 - 12:37

Изпълнението на Плана за подготовката на България за провеждане на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2018 г. се движи в разумни срокове по четирите основни направления, съобщава правителствената пресслужба. Необходимо е да бъдат положени допълнителни усилия за навременното стартиране на строително-ремонтните дейности на НДК и представянето на проектните предложения за финансиране на централизираната обучителна програма на Екипа. Това сочи приетият от Министерския съвет втори тримесечен Отчет за изпълнението на Плана на подготовка на Българското председателство, внесен от вицепремиера Меглена Кунева.

В доклада са представени данни за прилагането на Методика за оценка на професионалните качества и умения на лицата, предложени за включване в Екипа на Българското председателство. Оценени са 847 служители от 28 институции, разпределени в 1347 позиции. Реализирана е проверка на нивото на владеене на английски език от членове на Екипа на председателството. Резултатите показват, че 479 членове на Екипа имат ниво на английски език, което отговоря на минималните изисквания, а 300 членове на Екипа имат нужда от допълнително обучение за постигане на изискваното минимално ниво на владеене на английски език.

Обобщението на данните за календар-графика показва, че в страната на настоящия етап са предвидени да се проведат 183 събития. Предстои допълнително конкретизиране на информацията за планираните събития, на база на които да се продължи работата за осигуряване на протоколното обслужване на делегациите – настаняване, кетъринг, сигурност, превод, транспорт и др.

По отношение на сградния фонд за нуждите на председателството в столицата – Националния дворец на културата и Резиденция „Бояна“, се разработва детайлна финансова обосновка. Изготвен е проект на задание с изисквания към основния конферентен център на Българското председателство (НДК), като той ще послужи за идентифициране и остойностяване на мерките за ремонт, адаптация и доставка на оборудване и обзавеждане.

По отношение на Комуникационната стратегия и културната програма е разработена интернет страница за подготовката на Българското председателство, която да се използва като силен комуникационен и информационен канал. Проведено бе пилотно обучение за медиите, като предстои да се проведат още редица инициативи. До края на годината ще бъде изработена Комуникационна стратегия и културна програма на Председателството, както и социологическо проучване в страната и в няколко държави-членки на ЕС. На тази база ще може да се определят по-адекватно целевите групи и изработването на ясни послания. Социологическото проучване ще подпомогне разработването и на самата Комуникационна стратегия.

В сферата на финансирането и обществените поръчки са планирани средства в централния бюджет за периода 2016 г. - 2018 г. Те са насочени към модернизация на сградния фонд, за наемане, възнаграждения и обучение на служители, за организиране и провеждане на комуникационни кампании в страната и чужбина и др. Изготвен е проект на план за обществените поръчки, който предстои в кратки срокове да бъде одобрен.

По приоритети и програма на председателството са обсъдени първоначалните предложения за приоритетни досиета и теми за 2018 г., на база на които през януари т. г. се проведоха консултации с представители на останалите държави в триото – Великобритания и Естония, както и с Генералния секретариат на Съвета. Уточнен е графикът за разработване на 18-месечната програма на триото.

За да се продължи със същото темпо изпълнението на задачите от Плана за подготовка и да се ускори в някои направления, е необходимо усилията да са по-целенасочени и съгласувани. В тази връзка, създаването на специално звено, което да се занимава с подготовката на Председателството, е задължително условия за успеха на тази сложна и отговорна задача. Тя изисква силна ангажираност и активност на всички участници, тъй като задачите са достатъчно сложни и взаимосвързани, изискващи енергия, време и общи усилия, се казва още в отчета на вицепремиера Меглена Кунева.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.