Вие сте тук

Започва европейската кампания за насърчаване на устойчивия труд

петък, 15 Април, 2016 - 15:27

Европейската комисия и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) съвместно с нидерландското председателство на ЕС дадоха днес в Брюксел началото на двегодишна европейска кампания под надслов „Здравословни работни места за всички възрасти“. Това е най-голямата кампания в света в тази област. В контекста на застаряването на работната сила кампанията акцентира върху устойчивия труд и здравословните и безопасни условия на труд и напомня, че трудещите се днес млади хора са утрешните възрастни работници.

Кампанията е насочена към европейските предприятия (както частни, така и публични) и се съсредоточава върху необходимостта от насърчаване на устойчивия труд и остаряването в добро здраве от самото начало на трудовия живот. Целта е работодателите да опазват здравето на работниците си до пенсионна възраст и след това, а с това и производителността на своите предприятия.

Комисар Тейсен подчерта колко актуална е темата на кампанията: „Кампанията е от изключително значение, защото съвпада с течащите важни дискусии относно здравословните и безопасни условия на труд в ЕС в бъдеще. Трябва да предприемем още сега действия в отговор на потребностите на бъдещите работници и работни места в ЕС. Работните места, които са съобразени с предизвикателствата за здравето, свързани със застаряването на работната сила, отбелязват повишена производителност. Това е от полза и за работниците, и за предприятията“.

Представителят на нидерландското председателството Лодевайк Ашер подчерта необходимостта пазарът на труда да стане устойчив на бъдещите предизвикателства. „Тази кампания допринася за това. Трябва да стимулираме работодателите и работниците да инвестират в пригодността за заетост. В крайна сметка най-добрите резултати се получават, като се използва силата на хората. Това въодушевява хората независимо от възрастта им. Тук със сигурност е приложима концепцията за жизнения цикъл. Колкото по-отрано започнеш, толкова по-дълго ще останеш жизнен и в добро здраве и толкова по-добре ще можеш да се справяш с промените. Възможно е в бъдеще днешните професии да не съществуват или да са съвсем различни. Ето защо е важно да не чакаме, докато това да се случи, а да се подготвим надлежно и своевременно".

Директорката на EU-OSHA Криста Седлачек изтъкна икономическите аргументи за темата на кампанията: „Ако на устойчивия труд се обръща внимание през целия трудов живот, не само работниците ще могат по-добре да съхранят здравето си, но и предприятията вероятно ще имат големи ползи. Здравите работници са и продуктивни, което е от съществено значение за ефективността на всяка организация. Това е ситуация, в която всички печелят. Високо оценяваме сътрудничеството между EU-OSHA и нашите фокусни точки, официалните партньори на кампанията и медийните партньори и им благодарим за усилията при предишните кампании. Надяваме се да работим с тях отново през следващите две години“.

Кампанията има четири цели:

  • да насърчи устойчивия труд и остаряването в добро здраве от самото начало на трудовия живот;
  • да подчертае значението на превенцията на рисковете през целия трудов живот;
  • да е от помощ на работодателите и работниците (включително в малките и средните предприятия), като предоставя информация и инструменти за управление на безопасните и здравословни условия на труд в контекста на застаряването на работната сила;
  • да улесни обмена на информация и добри практики.

Темата на кампанията произтича от проект на Европейския парламент, осъществяван от EU-OSHA, под надслов „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст“, както и от различни доклади на EU-OSHA относно безопасността и здравето в контекста на застаряването на работната сила. Като част от тази нова кампания EU-OSHA публикува и електронен наръчник относно управлението на безопасни и здравословни условия на труд при застаряваща работна сила

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.