Вие сте тук

Създава се Национален механизъм за подготовка на Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

сряда, 4 Май, 2016 - 12:28

За подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще бъде създаден специален Национален механизъм, реши правителството, съобщава правителствената пресслужба.

Политическата координация по Председателството ще се осъществява в рамките на съществуващия координационен механизъм по въпросите на ЕС, като Съветът по европейските въпроси (СЕВ) ще бъде отговорен за общата координация и ръководство на подготовката и провеждането на председателството през 2018 г.

Ще бъдат създадени Национален щаб и Национален център по подготовката и провеждането на Председателството. Тези две структури ще позволят подобряване на координация между политическата подготовката, бюджетното планиране, логистично-организационната и комуникационната дейност.

Националният щаб ще осъществява методическото ръководство и контрол над Националния център. Негов ръководител ще е вицепремиерът Меглена Кунева в качеството й на национален координатор на подготовката на Председателството. Заместник-председател е министърът на външните работи. Съставът на щаба до голяма степен обхваща ръководния състав на съществуващите тематични работни групи и подгрупи за подготовката на председателството. Целта е да се осигури последователност и приемственост по отношение на задачите и мерките, който се възлагат на Националния център. Националният щаб ще се отчита пред СЕВ, като по този начин се осъществява връзката между политическата и техническо-организационната подготовка.

Функциите на Националния център са свързани с актуализиране на членовете на екипа на Председателството и следене на тяхното обучение, бюджета за Председателството, провеждане на централизирани обществени поръчки, протокол, логистика и организация на събития, комуникационна и културна програма. Има също така споделени функции с отделни министерства в зависимост от тематиката.

През 2018 г. центърът се очаква да достигне до 50 щатни служители, като тази година те ще бъдат 15. Предвидено е след приключване на дейностите, свързани с Председателството, центърът да бъде закрит.

До този момент подготовката се извършваше от четири тематични работни групи, които поставиха основите за изпълнението на най-важните дейности по отделните области на подготовка. Те ще продължат да функционират още три месеца, за да може Центърът и останалите компетентни институции плавно да поемат изпълнението на задачите и мерките от тяхна компетентност.

Промяната се налага предвид навлизането на подготовката за Председателството в активна фаза и необходимостта от оперативен екип, който да бъде ангажиран единствено с този процес. Това съответства и на обичайната практика в останалите държави-членки.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.