Вие сте тук

Европейският орган за безопасност на храните търси членове за групите от научни експерти

сряда, 18 Май, 2016 - 09:55
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 май е публикувана покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните.

Тази покана е адресирана към учените, които проявяват желание за членство в научната Експертна група по хранителните добавки и източниците на питателни елементи, добавени към храните (ANS) или научната Експертна група по материалите, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (CEF) на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

Сегашните членове на научните експертни групи ANS и CEF са с тригодишен мандат, който ще изтече на 30 юни 2017 г. Учените, които кандидатстват успешно по тази покана, ще бъдат назначени за членове на горепосочените експертни групи за срок от три години, който започва да тече на 1 юли 2017 г.

Моля, имайте предвид, че поради възможни предстоящи законодателни промени мандатът на обновените експертни групи ANS и CEF, започващ на 1 юли 2017 г., може да изтече на 30 юни 2018 г.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е неразделна част от системата на ЕС за безопасност на храните. Мисията на органа е да допринася за безопасността на храната и хранителната верига в ЕС и за високо ниво на защитата на човешкия живот и здраве, главно чрез:

  • предоставяне на управляващите риска лица в ЕС на независими, актуални и целенасочени научни консултации по въпроси, свързани с храните, безопасността на храните, здравето и благосъстоянието на животните, здравето на растенията, храненето, както и по екологични проблеми, имащи отношение към горепосочените;
  • представяне на резултатите и на информацията, на която те се базират, пред обществото;
  • сътрудничество с държавите-членки, институционални партньори и други заинтересовани страни/лица в ЕС за популяризиране на съгласувани консултации и повишаване на доверието в европейската система за безопасност на храните;
  • предоставяне на еднородни методологии и събиране и анализ на данни, позволяващи идентифициране, охарактеризиране и наблюдение на възникващите рискове с пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните и фуражите.

От членовете на научните експертни групи ще се изисква да посещават двудневните или тридневни заседания, провеждани обикновено в Парма, Италия. Тези заседания ще се провеждат около шест пъти годишно.

Посещаването на заседанията на научните експертни групи или на работните групи изисква подготвителна работа, включително предварително четене и подготовка на проектодокументи. Езикът, на който се водят заседанията и се изготвят повечето документи, е английски.

Всяко заявление ще бъде проверявано по следните изисквания за допустимост:

  • гражданство в една от държавите-членки на Европейския съюз или от страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или от страните кандидатки за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но техните кандидатури за членство в научните експертни групи ще бъдат разглеждани само ако сред гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки няма специалист с необходимото равнище на експертни знания;
  • отлично владеене на английски език;
  • ангажимент за посещаване на заседанията и за активно участие в работата на научните експертни групи и на техните работни групи;
  • образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири (4) години, удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, биометрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, молекулярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна медицина или сходни области;
  • най-малко десет (10) години професионален опит, свързан с обхвата на експертната група/и, придобит след получаване на изискваната диплома.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 юни 2016 г. в полунощ (местно време, GMT +1).

Кандидатите трябва да подадат заявленията си онлайн на уеб сайта на ЕОБХ.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес към членство в групите от научни експерти на Европейския орган за безопасност на храните (539.97 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.