Вие сте тук

Обява за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет

Дата на публикуване: 
петък, 3 Юни, 2016 - 11:34
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 юни е публикувано обявление за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет на степен AD 14 (главен съветник).

Регулаторният контролен съвет (RSB) заменя Комитета за оценка на въздействието и допринася за политиката на Комисията за по-добро регулиране чрез контролиране на качеството на оценките на въздействието, последващите оценки и проверките за пригодност и чрез изготвяне на становища относно съответните проектодоклади. Представените на RSB текстове ще се изготвят и обсъждат предимно на английски език.

RSB се състои от шестима членове и председател (на равнище генерален директор). От членовете на RSB се очаква да работят на пълно работно време за RSB. Трима от членовете на RSB са наети извън службите на Комисията, а останалите трима са от Европейската комисия. Външните членове на RSB се набират въз основа на техния доказан академичен опит в областта на оценката на въздействието, последващата оценка и нормативната политика като цяло.

Всички членове на RSB се назначават за определен, неподлежащ на подновяване срок от 3 години и работят на пълно работно време за RSB. Всички членове на RSB са административно прикрепени към Генералния секретариат.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

  • гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или
    • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата);
  • професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити като съветник на високо ниво и трябва да имат пряка връзка с област, свързана с тази длъжност;
  • езици: да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици;
  • възрастова граница: да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за поста член на Регулаторния контролен съвет – COM/2016/10367 (793.58 KB, PDF)