Вие сте тук

Нови правила в ЕС намаляват бюрокрацията, свързана с официалните документи на гражданите

четвъртък, 9 Юни, 2016 - 16:00

Европейският парламент прие днес регламента, предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС, съобщават от пресслужбата на ЕК.

Понастоящем гражданите, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. С новия регламент ще отпадне необходимостта от такава заверка при представянето на официални документи, издадени в държава от ЕС, на органите на друга държава членка и няма да се налага да се преминава през свързаните с нея бюрократични процедури.

Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите членки ще продължат да прилагат своите национални правила относно признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от Съюза.

„Имаме добра новина за хората, които отиват в друга държава от ЕС, например за да учат или да работят“, заяви Вера Йоурова — европейският комисар, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. „Те често трябва да преминават през скъпи и дълги бюрократични процедури, за да представят документ, който им е необходим, за да сключат брак или да получат работа в страната, в която живеят. Днес слагаме край на тези административни формалности и с това улесняваме движението на хората в Съюза.“

С новия регламент ще се сложи край на редица бюрократични процедури:

  • официалните документи (например удостоверенията за раждане, брак и липса на съдебно минало), издадени в държава от Съюза, трябва да бъдат приемани като автентични в останалите държави членки, без да е необходимо да имат печат за автентичност (апостил);
  • премахва се и задължението за гражданите да представят във всички случаи заверено копие и заверен превод на своите официални документи. За да се избегне нуждата от такъв превод, гражданите могат също да използват многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода;
  • в регламента са предвидени защитни мерки срещу измамите: ако получаващият документа орган има основателни съмнения за неговата автентичност, той ще може да направи проверка в издалия го орган в съответната друга държава чрез съществуващата ИТ платформа — Информационната система за вътрешния пазар.

Следващи стъпки: В срок от две години и половина от влизането в сила на регламента държавите членки трябва да приемат всички мерки, необходими за безпроблемното му прилагане след изтичането на този срок.

Контекст:

Около 13 милиона граждани на ЕС живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Според проучване на Евробарометър (PDF) 73 % от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на движението на официални документи между държавите от ЕС. Гражданите често се оплакват от бюрокрацията и от разходите, които трябва да направят, за да може документ, издаден в държава от Съюза, да се смята за автентичен в друга държава членка. Тези отнемащи време формалности са прекомерни и ненужни и възпрепятстват гражданите да упражняват правата си, предоставени им с Договорите.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламентът обхваща официалните документи, с които се удостоверяват:

- раждане;

- че лицето е живо;

- смърт;

- име;

- брак, включително брачната дееспособност и семейното положение;

- развод, законна раздяла или унищожаване на брака;

- регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство;

- прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство;

- произход;

- осиновяване;

- постоянен адрес и/или място на пребиваване;

- националност;

- липса на съдебно минало;

- правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

С регламента се въвеждат многоезични стандартни удостоверения за улеснение на превода на официални документи, отнасящи се до:

- раждане;

- това, че лицето е живо;

- смърт;

- брак (включително брачната дееспособност и семейното положение);

- регистрирано партньорство (включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство);

- постоянен адрес и/или място на пребиваване;

- липса на съдебно минало.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.