Вие сте тук

Търси се Директор на органа за европейските политически партии и европейските политически фондации по смисъла на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

Дата на публикуване: 
вторник, 21 Юни, 2016 - 14:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 юни 2016 е публикувано Обявление за заемане на длъжност EUPP/1/S - Директор на органа за европейските политически партии и европейските политически фондации по смисъла на член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 (Функционална група AD, степен 12)

1.   Свободна длъжност

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия решиха да открият процедурата за заемане на длъжността директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (1) (наричан по-долу „Регламентът“).

Настоящата процедура за подбор ще се проведе с административната подкрепа на Европейския парламент.

Назначението ще се извърши на степен AD 12. Основното месечно възнаграждение възлиза на 10 656,56 EUR. В допълнение към основното възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (2).

Директорът на Органа се назначава за петгодишен мандат, неподлежащ на подновяване, от Европейския парламент, Съвета и Комисията, по общо съгласие, в съответствие с член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Длъжността предполага гъвкавост и включва чести контакти с лица в рамките на институциите и извън тях. От директора на Органа ще се изисква да пътува често между местата на работа на институциите и на други места.

2.   Място на работа

Брюксел.

3.   Равни възможности

Европейските институции са работодатели, които прилагат политика на равни възможности и приемат кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

4.   Длъжностна характеристика

Директорът на Органа отговаря за изпълнението на задачите, посочени в Регламента, и по-специално регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации. Органът се представлява от своя директор, който взема всички решения на Органа от негово име. За тази цел директорът изпълнява предвидените задължения и упражнява възложените му правомощия по силата на Регламента.

По-специално, задачите на директора са определени, както следва:

да представлява Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации;

сътрудничество с европейските институции, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки за гарантиране на контрола и зачитането, от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации, на задълженията, установени от Регламента;

изготвянето на проекта на бюджетен план на Органа (определяне на цели и стратегии) и оценка на предоставянето на услуги за гарантиране на тяхното качество. Директорът действа като разпоредител с бюджетни кредити посредством делегиране;

създаване и управление на Регистъра на европейските политически партии и фондации;

вземане на решения относно регистрацията на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите, посочени в Регламента;

вземане на решения относно отписването от регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите и условията, посочени в Регламента;

проверка на това дали условията за регистрация, посочени в Регламента, продължават да се спазват от регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации;

вземането на решения относно налагането на санкции на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с разпоредбите, посочени в Регламента;

представяне на годишен доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа.

Органът по назначаването може да възложи на директора на Органа други задачи, при условие че те са съвместими с работното натоварване, произтичащо от неговите функции като директор на Органа, и не създават никакъв конфликт на интереси, нито застрашават пълната независимост на директора.

5.   Критерии за допустимост

Настоящата процедура за подбор е отворена за кандидати, които отговарят на следните условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

a)   Общи условия

Съгласно член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, кандидатите трябва да изпълняват следните условия:

да бъдат граждани на една от държавите – членки на Европейския съюз,

да се ползват с пълни граждански права,

да са изпълнили задълженията си, наложени им от законите по отношение на военната служба,

да представят подходящи препоръки за пригодност за изпълнение на съответните служебни задължения,

да бъдат в състояние да завършат целия петгодишен мандат преди достигане на пенсионна възраст. За срочно наетите служители на ЕС, встъпващи в длъжност след 1 януари 2014 г., пенсионната възраст се определя като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

б)   Специфични условия

i)   Изисквания за квалификационна степен и трудов стаж

Образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, при което нормалният период за висше образование е четири години или повече;

или

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверено с диплома, при което нормалният период за висше образование е най-малко три години, и подходящ професионален опит от най-малко една година (3).

Поне 12 години трудов стаж, придобит след получаване на съответните квалификации, посочени в първото тире, от които поне три години като ръководен кадър.

ii)   Владеене на езици

Изискват се отлично владеене на един от официалните езици на Европейския съюз (4) и задоволително владеене на поне още един от официалните езици.

iii)   Конфликт на интереси и независимост

Кандидатите нямат право да бъдат членове на Европейския парламент, да упражняват изборни мандати или да бъдат настоящи или бивши служители на европейска политическа партия или европейска политическа фондация. Избраният кандидат не трябва да бъде в конфликт на интереси между задълженията му като директор на Органа и всякакви други официални задължения, особено по отношение на прилагането на разпоредбите на Регламента.

Директорът на Органа е независим при изпълнението на своите задължения. Когато действа от името на Органа, директорът нито търси, нито приема указания от институция или правителство, или от който и да е орган, служба или агенция. Директорът на Органа се въздържа от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на неговите задължения.

6.   Критерии за подбор

Отлични аналитични умения и умения за преценка;

доказан опит в управлението на човешки и бюджетни ресурси в европейска институция, орган, служба или агенция, или всякаква друга публична или частна организация, която редовно взаимодейства с ЕС;

отлично познаване на нормативната и финансовата рамка на европейските политически партии и европейските политически фондации;

добро познаване на Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане;

много добро познаване на институционалната рамка на Европейския съюз;

добро владеене на английски или френски език с оглед на изискванията на вътрешната и междуинституционалната комуникация;

способност за изработването и представянето на визия, за глобалното осмисляне на системи и процеси и за предлагането на конкретни препоръки и осъществими решения;

управленчески опит на висша ръководна длъжност и необходимите лидерски умения за управление на персонал и бюджет, както и разнообразна общност от заинтересовани страни;

способност за действия с необходимата независимост;

опит в осъществяването и поддържането на комуникация и контакти с цел да се представлява Органът за европейските политически партии и европейските политически фондации на най-високо равнище и да се развиват и поддържат ефективни отношения със заинтересованите страни в другите институции на Европейския съюз и държавите членки.

7.   Процедура за подбор

Комисията за подбор се състои от генералните секретари на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия и се председателства от генералния секретар на Европейския парламент. Комисията за подбор създава административна комисия за предварителен подбор, съставена от един представител на всяка от трите институции, която подпомага комисията за подбор при оценката на всички писмени кандидатури в съответствие със съответните критерии за допустимост и при определянето на кандидатите, чийто профил съответства най-добре на критериите за подбор.

Въз основа на този предварителен подбор комисията за подбор изготвя списък с кандидатите, които трябва да бъдат поканени на събеседване.

Въз основа на резултатите от процедурата за предварителен подбор и събеседванията комисията за подбор съставя списък с до трима кандидати, подредени по приоритетен ред, който се представя за окончателно одобрение на трите институции.

8.   Кандидатури

Крайният срок за представяне на кандидатури е:

12,00 ч. (на обяд), брюкселско време, 4 юли 2016 г.

Кандидатите се приканват да изпратят, само по електронна поща, мотивационно писмо в pdf формат (обозначено „For the attention of the Secretary-General of the European Parliament, Recruitment Notice EUPP/1/S“ („На вниманието на генералния секретар на Европейския парламент, Обявление за наемане на работа EUPP/1/S“) и автобиография (във формат Europass (5)), като цитират референтния номер на процедурата (EUPP/1/S) в реда за предмет на съобщението, на:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu.

За дата и час на изпращане на кандидатурата се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Сканираните документи трябва да са четливи.

Кандидатите, поканени на събеседване, трябва да представят към момента на провеждане на събеседването копия на документите, удостоверяващи тяхното образование и трудов стаж, както и служебните задължения, които понастоящем изпълняват. Нито един от тези документи няма да бъде върнат на кандидатите.

Личните данни, предоставени от кандидатите за целите на настоящата процедура за подбор, ще бъдат третирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (6).


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.

(2)  Вж. Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стр. 1) и последно с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(3)  Тази година трудов стаж няма да бъде взета предвид при оценката на необходимия трудов стаж за следващото тире.

(4)  Официалните езици на Европейския съюз са: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

(5)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.