Вие сте тук

Всяко лице да може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани от еврофондовете

сряда, 22 Юни, 2016 - 12:20

Правителството прие три нормативни акта, предвидени в новия Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установените нередности, засягащи средствата по ЕСИФ. Регламентира се и редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването й пред дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на МВР. В Наредбата се определя и редът за осъществяването на контрола от АФКОС относно прилагането на процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ.

Наредбата се прилага за осемте оперативни програми за периода 2014-2020, както и за Програмата за морско дело и рибарство, Програмата за развитие на селските райони и програмите за европейско териториално сътрудничество.

Предвижда се всяко лице да може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани то ЕСИФ, като след регистриране на сигнала проверката по него следва да приключи до 3 месеца. При правна и фактическа сложност на случая, тя може да бъде удължена еднократно с до три месеца.

С постановление са приети правила за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите в процедурата за избор с публична покана, с които се осигурява прозрачност и се създават условия за намаляване на нивото на допусканите грешки от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ.

Чрез въведеното изискване за публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС се намалява и административната тежест за бенефициентите.

Друго постановление определя детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. С него подробно се регламентират отделните етапи на оценителния процес и сроковете за приключване на всеки от тях. Въвеждат се и задължителни изисквания към лицата, участващи в оценителния процес, както и единни правила за работата им. Предвидени са и правила за осигуряване на публичност и прозрачност при предоставянето на европейско финансиране, като е запазено задължението за провеждане на публични обсъждания, информационни кампании и обучения за бенефициентите.

Постановлението цели осигуряването на максимална ефективност и ефикасност при предоставянето на европейско финансиране чрез създаване на ясни, прозрачни и унифицирани правила за провеждане на оценителния процес и минимизиране на прекомерната административна тежест както за кандидатите за финансова помощ, така и за управляващите органи.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.