Вие сте тук

Насоки за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз в контекста на усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“)

понеделник, 25 Юли, 2016 - 14:13

В Официалния вестник на ЕС от 23 юли 2016 година са публикувани насоки за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз в контекста на усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“).

Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“) придоби правнообвързващ характер в ЕС с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. и днес има същата правна стойност като Договорите на ЕС. По този начин зачитането на залегналите в Хартата основни права е правно задължение за институциите, органите, агенциите и службите на ЕС във всички техни действия, както и за държавите членки, когато прилагат правото на ЕС.

Целта на Насоките е да се разясни на държавите членки колко важно е да се гарантира спазването на Хартата на основните права при усвояването на ЕСИ фондовете и да се осигури практически инструмент — контролен списък на основните права — за да се подпомогнат държавите членки при прегледа на мерките, свързани с усвояването на фондовете, в светлината на изискванията на Хартата.

Ръководството съдържа разяснения относно съдържанието, правния статут и приложимостта на Хартата като цяло, както и в рамките на ЕСИ фондовете. В него също така е разяснено прилагането на Хартата в контекста на ЕСИ фондовете и възможните последици от неспазването ѝ. Настоящите насоки съдържат също така препоръки към съответните участници за това как да извършват оценката на съответствието на мерките с Хартата и посочват мерките в контекста на ЕСИ фондовете, които се считат за мерки по прилагането на правото на ЕС.

Пълният текст на Насоките може да видите в секцията на Портал ЕВРОПА „Ресурси”.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.