Вие сте тук

Сметна палата: Не сме намалили риска от наводнения заради забавени планове и дейности

Дата на публикуване: 
вторник, 16 Август, 2016 - 15:13

Сметната палата извърши одит на изпълнението „Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29 – Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2015 г. в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Управляващия орган на (УО) на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общо безвъзмездната финансова помощ за проекта е с първоначална стойност около 20 млн. лв., съобщават от пресцентъра на Сметната палата.

За избягване и намаляване на неблагоприятните последици от наводненията, вероятността за които се увеличава заради промените в климата и редица дейности, е необходимо да се изработят планове за управление на риска от това бедствие. Важно е да се отчетат особеностите на районите, които наводненията обхващат и да се предвидят решения, съобразени с нуждите и приоритетите в тези райони, като същевременно се осигурят съответната координация в районите на речните басейни. В тази връзка, Директива 2007/60/ЕО изисква от държавите членки да приложат подход на дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа: предварителна оценка на риска от наводнения, карти на заплахата и риска от наводнения и планове за управление на риска от наводнения.

Приемането на Плановете за управление на риска от наводнения е заложено в Споразумението за партньорство на Република България 2014-2020 г., като предварително условие, от което зависи финансирането на дейностите по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Бенефициенти по проекта са четирите басейнови дирекции - Басейнова дирекция Дунавски район (с център Плевен), Басейнова дирекция Западнобеломорски район (с център Благоевград), Басейнова дирекция Източнобеломорски район (с център Пловдив) и Басейнова дирекция Черноморски район (с център Варна).

Най-важните изводи от одита:

Не са изпълнени и значително са забавени основни дейности по проекта, поради което е необходимо осигуряване на допълнителен национален финансов ресурс за приключването им след края на програмния период.

Неизпълнението на дейностите по разработване на планове за управление на риска от наводнения и на предварителните условия от Споразумението за партньорство може да доведе до стартиране на процедура за неизпълнение на правото на Европейския съюз и до спирането на средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Причините:

- Късно стартиране на проекта. Въпреки, че процедурата е включена в Индикативна годишна работна програма за 2011 г., подготовката започва през 2012 г., поканата за кандидатстване по процедурата е публикувана през април 2012 г., заповедите са издадени в края на 2012 г. Тъй като крайният срок за приключването на дейностите е 31.12.2015 г., първоначалното забавяне не може да бъде наваксано с достатъчно удължаване на времето да изпълнение на проекта.

- Недостатъчен административен капацитет. Липсва опит за изпълнението на такъв сложен и специфичен проект от четирите басейнови дирекции, както и при провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки и управлението на проекти.

- Честа смяна на екипа за управление и изпълнение на проекта и на ръководителите в басейновите дирекции. Например, през одитирания период са се сменили шестима министри на околната среда и водите и петима ръководители на Управляващия орган на ОП “ Околна среда” 2007-2013 г.

- Лоша координация. Между различните участници в сложния и специфичен проект - Междинното звено и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ и четирите басейнови дирекции, координацията не е достатъчно ефективна и навременна, което също води до забавянето на изпълнението на дейностите по проекта.

Бенефициентите не оценяват и важността на факта, че дейностите от проекта са свързани помежду си – всяка басейнова дирекция трябва да извърши определена дейност, като резултатът от нея е задължителна основа за започването на следващата дейност на друга дирекция и забавянето на една дейност води до забавяне във всички останали. Дейностите по проекта не се извършват регулярно, а усвояването на финансовите средства от бенефициентите не е ритмично. Създаден е Съвет на бенефициентите за подобряване на координацията, но той провежда само едно заседание.

- Неефективни мерки от Управляващия орган срещу забавяне и неизпълнение на проектните дейности от бенефициентите.         

Остават неизпълнени три основни дейности - две хоризонтални и една вертикална, освен това не е извършена и екологична оценка на плановете за управлението на риска от наводнения в четирите басейнови дирекции.

Двете хоризонтални дейности по проекта, които не са изпълнени, са извадени от обхвата на пректа:

- цифров модел на релефа чрез лазерно сканиране (LIDAR) на районите със значителен риск от наводнения - прогнозната й стойност е около 7,34 млн. лв. с ДДС с бенефициент Басейнова дирекция Плевен;

- разработване на информационна система (интернет платформа) за управление риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността – прогнозната стойност е 555 хил. лв. с ДДС с бенефициент-Басейнова дирекция-Пловдив.

Поради неизпълнието на тези хоризонтални дейности в края на ноември 2015 г. се редуцират бюджетите на двама от бенефициентите и общият бюджет на проекта се коригира на около 12,1 млн. лв. или с около 7,9 млн. лв. по-малко от първоначалния.

Дейности, които не са изпълнени, но трябва да бъдат изпълнени през 2016 г., за да приключи проекта, са:

- екологична оценка на плановете за управление на риска от наводнения за четирите басейнови дирекции с бюджет по проекта около 404 хил. лв. с ДДС;

- програма от мерки за Източнобеломорски район, икономически анализ на проекта на програма от мерки на ниво районни басейнови управления, според одобрен бюджет за Басейнова дирекция - Пловдив около 300 хил. лв. с ДДС;

- консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения – изпълнява се от Басейнова дирекция - Плевен с необходими разходи според одобрения бюджет около 2,3 млн. лв. с ДДС.

Освен че се удължава срокът за изпълнение на проекта (след 31.12.2015 г.) се налага за реализирането на забавените дейности да бъдат осигурени допълнителни национални финансови средства - малко над 3 млн. лв., от бюджета на МОСВ. Това е така, тъй като забавянето на провеждането на процедурите и сключването на договори е довело до невъзможност част от средствата - авансови плащания към изпълнителите на обществените поръчки, да бъдат изплатени със средства по ОП “Околна среда” 2007-2013 г., защото срокът на допустимост на разходите по нея е до края  на 2015 г.

Към 31.12.2015 г. от Управляващия орган са извършени плащания (включително авансови плащания) по проекта в размер на 75,68 на сто от актуализирания бюджет. Останалите 24,32 на сто (за неизпълнените дейности) от бюджета на проекта остават за сметка на националния бюджет, като за целта е взето решение на заседание на УС на ПУДООС от 23.12.2015 г. Без изпълнението на тези дейности не е възможно да има одобрени планове за управление на риска от наводнения и приключване на проекта.