Вие сте тук

LIMES ще се стимулира икономическото развитие в на трансграничния регион Румъния-България“

понеделник, 12 Септември, 2016 - 17:18

В петък, 9 септември 2016, в конферентната зала на хотел „Вега“ в гр. Русе, се проведе начална пресконференция за стартиране на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067.

Проектът се финансира по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (България) и Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – Констанца (Румъния). Общият бюджет на проекта възлиза на 908,408.15 евро, от които 772,146.93 евро са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Продължителността на проекта е 24 месеца.

В рамките на Началната пресконференция бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати по българо-румънската инициатива. Основната цел на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство: Маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

Сред основните дейности в обхвата на проекта са: изготвяне на предварително проучване на обектите на римското наследство в региона; създаване на стратегия за развитие и усъвършенстване и на стратегия за маркетинг на туристическия продукт в областта на римското наследство;дизайн и изработка на промоционални материали на маршрута; консултации със заинтересованите страни и експертната общност в България и Румъния и организиране на 16 кръгли маси; провеждане на една финална конференция за представяне на туристическия продукт.

Целта на проекта е да допринесе за общото икономическо развитие на трансграничния регион. Чрез привличането на голям брой нови туристи ще се създаде по-добра пазарна среда за местните бизнеси и по-големи стимули за инвестиране в подобряването на туристическата инфраструктура в региона. Това ще бъде тласък за местната икономика и ще доведе до по-високо равнище на заетост.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.