Вие сте тук

Основни препоръки за улесняване на достъпа на предприятията до европейските структурни и инвестиционни фондове

вторник, 27 Септември, 2016 - 16:40

В съответствие с инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ и усилията за по-добро регулиране днес Комисията прави преглед на работата на групата на високо равнище за опростяване в полза на бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете), съобщава пресслужбата Рапид.

Бюрократичните процедури могат да бъдат пречка за малките и стартиращите предприятия. Понякога те може да се откажат от възможностите, предлагани от ЕСИ фондовете, поради административните процедури. Това означава, че ценен потенциал за подобряване на конкурентоспособността на Европа ще остане неоползотворен.

Ето защо преди година Комисията създаде група на високо равнище за опростяване с цел да се намерят решения и да се улесни достъпът на предприятията до европейските структурни и инвестиционни фондове.

Досега групата е изготвила набор от препоръки (PDF) в четири области:

  • онлайн процедури;
  • опростени начини за възстановяване на разходи;
  • по-лесен достъп до финансиране за МСП;
  • засилено използване на финансови инструменти.

В края на 2016 г. групата ще съсредоточи усилията си върху решаване на въпроса със свръхрегулирането, т.е. допълнителните административни изисквания, налагани на бенефициерите от националните или местните власти.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Опростяването и гъвкавостта са основа за осигуряване на успеха на инвестициите на ЕСИ фондовете в Европа. Трябва да помогнем за осъществяване на иновационните и качествени проекти, като направим по-лесен достъпа до финансиране за малките и стартиращите предприятия. Освен това препоръките на групата ще бъдат директно включени в обсъжданията относно бъдещето на политиката на сближаване след 2020 г.“

Бившият заместник-председател на Комисията и председател на групата на високо равнище Сийм Калас каза: „Трябва да продължим усилията за премахване на пречките и за осигуряване на синергии между фондовете. Не винаги е необходимо да се променят регламентите, трябва да се откриват и насърчават най-добрите практики в целия ЕС. И това е нашата цел.“

  • Някои от препоръките на Групата вече са включени в междинния преглед на многогодишната финансова рамка, който Комисията прави. Сред тях са:
  • Опростени начини за възстановяване на разходите. Например, вече няма да е нужно бенефициерите да обосновават всяка една разходна позиция, а могат да използват фиксирани ставки или фиксирани цени за определени категории разходи, включително персонал или други разходи като застраховки или наеми.
  • Насърчаване на принципа на „еднократност“. Документите, предоставени от бенефициерите, следва да се съхраняват в електронен формат и не е необходимо да се възпроизвеждат на всеки етап от изпълнението на проекта.
  • Насърчаване на синергии и най–добри практики, като единни покани за предложения, в които могат да се обединят различни потоци на финансиране от ЕС. Това ще позволи на МСП да кандидатстват за един инвестиционен пакет, а не за множество покани.
  • Привеждане в съответствие с пазарната практика на изискванията за предприемачи, които получават заеми от финансовите инструменти, подкрепяни от ЕСИ фондове. Това би означавало, че тези изисквания ще бъдат по-леки от изискванията за обичайни безвъзмездни средства, например, ще са необходими по-малко документи, а сроковете на тяхното съхранение ще бъдат по-кратки.

Въз основа на препоръките на групата Комисията предложи да се улесни и комбинирането с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), като се въведе само един набор от процедури за кандидата вместо да се прилагат отделни правила за всеки фонд.

Контекст

Групата на високо равнище за опростяване в полза на бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове беше създадена от Европейската комисия с решение от 10 юли 2015 г (PDF). Тя започна работата си през октомври 2015 г. Тази група от 12 експерти съветва Европейската комисия за това как да се намали административната тежест за кандидатите за средства от петте фонда.

Нормативната уредба на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. вече предлага редица възможности за опростяване и намаляване на административната тежест. Те включват набор от общи правила за всички ЕСИ фондове, широко използване на опростени варианти за разходите и преминаване към електронно сближаване (e-Cohesion). Групата също така следи използването на тези възможности от държавите членки.

Окончателният доклад на групата на високо равнище, който може да се очаква през 2018 г., ще бъде един от основните елементи при обсъждането в Комисията на бъдещето на политиката на сближаване.

Повече информация

Опростяване на ЕСИ фондовете 

Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите

Списък на членовете на групата на високо равнище

Пълен доклад на Групата за електронно управление (PDF)

Пълен доклад на Групата за опростени варианти за разходите (PDF)

Пълен доклад на Групата за улесняване на достъпа до финансиране за МСП (PDF)

Пълен доклад на Групата за увеличаване на използването на финансови инструменти (PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.