Вие сте тук

Европейската агенция за гранична и брегова охрана започва работа

четвъртък, 6 Октомври, 2016 - 15:27
Тема: 

Днес, по-малко от година след като Комисията направи предложение за създаването на Европейска агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията официално започва работа, съобщи пресслужбата Рапид.

Началото на работата на Агенцията се отбелязва с мероприятие на ГКПП „Капитан Андреево“ на външната граница на България с Турция, което включва представяне на превозните средства, оборудването и екипите на новата агенция, както и пресконференция с участието на комисаря по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос, министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя на Република България и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, Държавния секретар на Министерството на вътрешните работи на Република Словакия Дениса Сакова, изпълнителния директор на Frontex Фабрис Леджери, министри на вътрешните работи на държави — членки на ЕС, и други висши служители. Надграждайки върху основите на Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще следи отблизо външните граници на ЕС и ще работи заедно с държавите членки за бързо установяване и реагиране на потенциалните заплахи за сигурността на външните граници на ЕС.

„В последните две години Европа беше превърната в разграден двор. За български гражданин беше проблем да влезе в Шенген, а мигрантите минаваха спокойно навсякъде. Искаме да превърнем Европа не в крепост, а в добре регулирана система. Има контролно-пропускателни пунктове – когато знаем кой с каква цел е влязъл, хуманна и солидарна Европа ще направи необходимото, за да го защити. Искаме да въведем този ред”. Така министър-председателят Бойко Борисов коментира решението за създаване на европейска агенция за гранична и брегова охрана, чийто старт беше даден днес на ГКПП – Капитан Андреево, съобщи пресцентърът на Министерски съвет.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днешният ден е забележителен момент в историята на управлението на европейските граници. Отсега нататък външната граница на една държава — членка на ЕС, е външна граница за всички държави членки — както юридически, така и на практика. За по-малко от една година създадохме пълноценна европейска система за гранична и брегова охрана, превръщайки в реалност принципите на споделена отговорност и солидарност между държавите членки и Съюза. Точно такъв е европейският отговор, от който се нуждаем, за да посрещнем предизвикателствата на 21-ви век, свързани със сигурността и миграцията“.

Министър председателят на Република Словакия, Роберт Фицо, представляващ ротационното председателство на Съвета на ЕС, заяви: „Пускайки в действие Европейската гранична и брегова охрана, ние създаваме нова реалност на нашите външни граници. Това представлява осезаем резултат от съвместния ангажимент, поет в Пътната карта от Братислава, и практически израз на единството между държавите членки. Това ще ни помогне да се върнем към Шенген. Председателството е решено да допринесе за по-нататъшното укрепване на Европейската гранична и брегова охрана, както и да реализира другите ангажименти от Пътната карта.“

Изпълнителният директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фабрис Леджери заяви: „Това е исторически момент и аз съм много горд да видя как Frontex се трансформира в Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Новата агенция е по-силна и по-добре подготвена да се справи с предизвикателствата в областта на миграцията и сигурността по външните граници на Европа. Нейният мандат има по-широк обхват и включва нови правомощия, които ще ѝ позволят да действа ефективно. Агенцията ще провежда стрес тестове по външните граници, за да установи уязвимите места преди настъпването на дадена криза. Тя ще може също така да предлага оперативна подкрепа на съседни трети държави, които отправят молба за помощ по границите си, и да обменя разузнавателни данни за трансгранични престъпни дейности с национални органи и агенции на ЕС в подкрепа на наказателни разследвания. Тя също така има ключова роля на морските граници на Европа посредством новите си функции за брегова охрана.“

В съответствие с новия мандат на Агенцията нейната роля и дейности са значително разширени. Броят на постоянните служители на Агенцията ще бъде увеличен повече от два пъти и Агенцията ще може да придобива собствено оборудване и да го използва максимално бързо при операции по границите. Резерв за бързо разполагане, съставен от най-малко 1 500 гранични служители, и фонд от техническо оборудване ще бъдат предоставени на разположение на Агенцията, което означава, че ще бъде преодолян недостигът на персонал или оборудване за операции на Агенцията. Европейската гранична и брегова охрана отсега нататък ще гарантира прилагането на стандартите на Съюза за управление на границите чрез периодичен анализ на риска и задължителни оценки на уязвимостта.

Европейската гранична и брегова охрана ще осигури липсващата връзка в укрепването на външните граници на Европа, така че хората да могат да продължат да живеят и да се движат свободно в рамките на Европейския съюз, като съдейства за изпълнението на ангажимента на Европа за завръщане към нормалното функциониране на Шенгенското пространство и за премахване на временния контрол по вътрешните граници до края на годината, както бе посочено на 4 март в пътната карта на Комисията, озаглавена „Завръщане към Шенгенската система“ (PDF).

През следващите месеци новата агенция ще започне да функционира изцяло:

  • 6 ОКТОМВРИ 2016 г.: влизане в сила на регламента за новата агенция

  • 7 ДЕКЕМВРИ 2016 г.: резервът за бързо реагиране и фондът от оборудване за бързо реагиране започват да функционират

  • ДО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 г.: 50 нови назначения в Агенцията

  • 7 ЯНУАРИ 2017 г.: резервът от специалисти в областта на връщането започва да функционира

  • ЯНУАРИ-МАРТ 2017 г. първи оценки на уязвимостта

Контекст

Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, обявено от председателя на Комисията Юнкер в речта му от 9 септември 2015 г. за състоянието на Съюза (PDF), е част от мерките, предприети съгласно Европейската програма за миграцията, за засилване на управлението и сигурността на външните граници на ЕС. Шенгенското пространство без вътрешни граници може да бъде поддържано единствено ако ефективно се гарантират сигурността и защитата на външните граници.

На 15 декември 2015 г. Европейската комисия представи законодателно предложение за създаването на Европейска гранична и брегова охрана чрез надграждане върху съществуващите структури на Frontex, за да се отговори на новите предизвикателства и политически реалности, пред които е изправен ЕС по отношение както на миграцията, така и на вътрешната сигурност. Европейският парламент и Съветът дадоха одобрението си за Европейската гранична и брегова охрана в рекордно кратък срок от едва девет месеца.

Европейската гранична и брегова охрана ще спомогне за по-ефективното управление на миграцията, подобряването на вътрешната сигурност на Европейския съюз и защитата на принципа на свободно движение на хора. Създаването на Европейска гранична и брегова охрана ще осигури солидно управление на външните граници на ЕС като споделена отговорност между Съюза и неговите държави членки.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.