Вие сте тук

Основни резултати от инвестициите на ЕС в периода 2007 — 2013 г.

понеделник, 10 Октомври, 2016 - 12:54

Европейската комисия оповести заключенията от независима оценка на инвестициите на ЕС за периода 2007 — 2013 г., като за всяка държава членка има отделен доклад.

Един милион нови работни места, което е една трета от общото нетно създаване на работни места в ЕС през този период, както и 2,74 евро допълнителен БВП за всяко евро от средствата, инвестирани в рамките на политиката на сближаване, което означава очаквана възвръщаемост от 1 трилион допълнителен БВП до 2023 г. — това са основните резултати (PDF) от оценката за периода 2007 — 2013 г.

Политиката е от полза за икономиките на всички страни членки и им оказва подкрепа в трудните периоди. В рамките на политиката на сближаване са инвестирани средства в близо 400 000 МСП и стартиращи предприятия. Тя е един от стълбовете на програмата на ЕС за растеж и работни места.

Някои от показателните примери за ползата от тази политика за държавите членки:

  • помощ за създаването на повече от 100 000 работни места в Германия;
  • подкрепа за 21 000 стартиращи предприятия в Швеция;
  • подкрепа за близо 3900 изследователски проекта в Унгария;
  • помощ за модернизирането на 630 км пътища, основно по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), в Латвия.

Оценката за периода 2007 — 2013 г. помогна също така да бъдат набелязани области, в които политиката може да се подобри:

  • Ориентиране към резултатите и ефективност

Оценката показва, че целите и насочеността към резултатите могат да бъдат подсилени. Мерки в това отношение бяха взети при реформата за 2014 — 2020 г., като бяха въведени конкретни цели за всяка програма — например създадени работни места или намалени емисии на CO2, а освен това вниманието бе насочено към няколко области с висок потенциал за растеж. Запазването на акцента върху ефективността посредством опростяване и повишените взаимодействия с други фондове на ЕС играят централна роля в работата по рамката за периода след 2020 г.

  • Използване на финансови инструменти

В периода 2007 — 2013 г. се наблюдаваше засилено използване на фондовете чрез финансови инструменти. Те бяха на стойност 11,5 млрд. евро — увеличение спрямо 1 млрд. евро през 2000 — 2006 г. Тези инструменти изиграха много важна роля за осигуряването на финансиране за МСП, когато по време на финансовата криза имаше ограничаване на кредитирането.

Според оценката законовите разпоредби не са били достатъчно подробни и това, заедно с липсата на опит от страна на много от прилагащите програмата органи, е довело до забавяне на изпълнението. Предизвикателство пред програмите в рамките на политиката за сближаване в настоящия и бъдещите програмни периоди ще бъде разширяването на обхвата на тези инструменти отвъд подкрепата за предприятия и рационализирането на правилата, която ръководят тяхното използване.

  • Устойчиво градско развитие

11 % (близо 29 млрд. евро) от средствата по Европейския фонд за регионално развитие за 2007 — 2013 г. бяха изразходени за проекти за градско развитие и социална инфраструктура. Оценката показва, че ефектът от инвестициите на ЕС в тази област е могъл да бъде оптимизиран чрез изготвяне на интегрирани стратегии за градско възстановяване и социални проекти, с по-активно участие на местни заинтересовани лица и бенефицери на фондовете.

При изпълнението на програмите за периода 2014 — 2020 г. и в условията на нови предизвикателства в градовете, като необходимостта да бъдат интегрирани мигрантите, Комисията се стреми все повече да включи заинтересовани страни на градско равнище — местни органи, НПО или бизнес партньори — в създаването на селищната политика на ЕС. Това става чрез партньорства в рамките на Програмата за градовете в ЕС или чрез пряк диалог с кметове. 

Повече информация

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.