Вие сте тук

Европейска програма за сигурност: Първи доклад за напредъка към постигане на ефективен и устойчив Съюз на сигурност

Дата на публикуване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 16:00

Днес Европейската комисия представя първия от поредица ежемесечни доклади за постигнатия напредък по създаването на ефективен и устойчив Съюз на сигурност.

В доклада се очертават усилията на Комисията в борбата с тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността, както и действията, предприети за повишаване на устойчивостта на ЕС срещу тези заплахи. В него също така се посочват приоритетните области, в които са необходими допълнителни действия, и се набелязват конкретни оперативни мерки за идните месеци.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Разпокъсаността на рамката ни за сигурност прави всички ни уязвими. Трябва да се изградят липсващите връзки в държавите членки и помежду им, но също така и между държавите членки и агенциите на ЕС, както и между различните системи за сигурност и управление на границите. Вътрешната сигурност на всяка отделна държава членка е неразривно свързана с вътрешната сигурност на останалите държави членки. В тази бързо променяща се обстановка от гледна точка на сигурността, постигането на истински и ефективен Съюз на сигурност означава изпълнение на всички елементи.“

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг заяви: „Целта на терористите не е една или друга държава членка. Техните действия са насочени срещу начина ни живот, срещу нашата отвореност, нашето бъдеще. Отговорът ни трябва да бъде цялостен и устойчив и да почива на доверие и ефективно сътрудничество между институциите и държавите членки.“ 

В доклада се подчертава необходимостта от прилагане на съществуващото законодателство на ЕС и от ускоряване на работата по представените от Комисията предложения, свързани със сигурността. Работата на Комисията ще се съсредоточи върху засилването на борбата с тероризма чрез лишаване на терористите от средствата, от които се нуждаят, за да извършват нападения, и подобряване на защитата и устойчивостта срещу тези заплахи. Основните приоритетни области са следните:

 • Подобряване на правната рамка и предотвратяване и борба с радикализацията:

 • За тази цел до края на годината следва да се постигне съгласие по предложението на Комисията за Директива относно борбата с тероризма. Тази директива е от решаващо значение, за да се гарантира, че правната уредба на ЕС предоставя възможности за ефективно справяне с терористичните заплахи, и по-специално заплахите, свързани със завръщащите се чуждестранни бойци терористи.

 • До края на годината следва да се постигне съгласие и във връзка с преразглеждането на Директивата за огнестрелните оръжия. Комисията ще продължи да призовава съзаконодателите да се придържат към амбициозните цели, по-специално целта да се забранят най-опасните полуавтоматични огнестрелни оръжия.

 • Комисията предприе действия, за да ограничи достъпа до прекурсори, които могат да бъдат използвани за производството на самоделни взривни вещества, и да гарантира пълно прилагане на Регламента относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества.Затова бяха идентифицирани още прекурсори, които пораждат загриженост и следва да бъдат включени в регламента. През ноември Комисията ще ги добави в списъка на веществата, подлежащи на засилен контрол.

 • Подобряване на обмена на информация, укрепване на информационните системи и засилване на сигурността на външните граници:

 • Държавите членки следва спешно да предприемат необходимите действия за изграждане на своите звена за данни за пътниците (ЗДП), за да се гарантира, че ще могат да транспонират изцяло Директивата на ЕС за резервационните данни на пътниците най-късно до май 2018 г. — крайния срок за цялостното ѝ транспониране. С цел да подпомогне държавите членки и да ускори работата им, Комисията ще предостави допълнително финансиране от ЕС в размер на 70 милиона евро и до ноември 2016 г. ще представи план за изпълнение, съдържащ междинни цели, които държавите членки трябва да изпълнят, за да могат техните ЗДП да заработят пълноценно.

 • За да подсили борбата с трансграничната престъпност, през септември Комисията започна производства за установяване на нарушение срещу държавите членки, които все още не са изпълнили решенията „Прюм“.

 • Комисията също така ще предприеме необходимите стъпки, за да може Европейският център за борба с тероризма към Европол да предоставя подкрепа на държавите членки 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

 • Важната Експертна група на високо равнище, която беше създадена от Комисията през април 2016 г., за да разгледа правните, техническите и оперативните аспекти на различните варианти за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи, трябва ускори работата си. Комисията ще представи своите междинни констатации пред Съвета и пред Европейския парламент през идните месеци.

 • Продължава работата и по законодателното предложение на Комисията за Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), с което да се предвидят предварителни проверки за гражданите на трети държави, освободени от изискването за виза. Предложението ще бъде представено до ноември.

 • Освен това с цел да се подобри сигурността на външните граници на ЕС, е необходимо бързо да се проведат преговори и до края на 2016 г. да се приеме предложението на Комисията за системните проверки на гражданите на ЕС, които пресичат външните граници, както и да се създаде система на ЕС за влизане/излизане.

Настоящият доклад е първият от поредица ежемесечни доклади за постигнатия напредък при създаването на оперативен и ефективен Съюз на сигурност, съгласно поисканото от председателя Юнкер в писмото му за определяне на ресора, адресирано до комисар Джулиан Кинг. В месечните доклади ще се представят действията, предприети от институциите и агенциите на ЕС в областта на сигурността, и ще се набелязват областите, в които са необходими още усилия. Предвижда се следващият доклад за напредъка да се публикува през ноември 2016 г.

Контекст

Сигурността е постоянно присъстваща тема от началото на мандата на Комисията „Юнкер“ — като се започне от Политическите насоки (PDF) на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последната реч за състоянието на Съюза от септември 2016 г.

На 28 април 2015 г. Европейската комисия прие Европейската програма за сигурност (PDF), в която са очертани основните действия, с които да се осигури ефективна реакция на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз в периода 2015—2020 г.

От приемането на програмата досега е постигнат значителен напредък по нейното изпълнение. Ключовите области бяха подсилени чрез планове за действие относно огнестрелните оръжия и взривните вещества (PDF) и относно засилването на борбата с финансирането на тероризма, приети съответно през декември 2015 г. и февруари 2016 г., чрез съобщението от 6 април 2016 г. относно по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, и чрез съобщението от 20 април 2016 г. относно изпълнението на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност (PDF).

Започването на дейност на европейската гранична и брегова охрана на 6 октомври — съгласно обявеното от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза (PDF) от 9 септември 2015 г. и едва 9 месеца след внасянето на предложението на Комисията през декември — свидетелства за ясния ангажимент за прилагане на мерките по линия на Европейската програма за миграцията (PDF), така че да се подобрят управлението и сигурността на външните граници на ЕС.

Създаденият през август 2016 г. от председателя Юнкер специален ресор на комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, показва какво голямо значение отдава Комисията на засилването на своя отговор на терористичната заплаха. Комисарят ще се подпомага от хоризонтална работна група, която се опира на експертния опит на цялата Комисия, за да осигурява напредък в работата и да гарантира изпълнението на приетите мерки. Първото заседание на работната група се проведе на 22 септември 2016 г.

За повече информация

Съобщение (PDF) за напредъка към постигане на оперативен и ефективен Съюз на сигурност

Съобщение: Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност (PDF)

Европейска програма за сигурност (PDF)

Информационен документ (PDF): Съюз на сигурност

Въпроси и отговори: Подготвяне на условията за истински и ефективен Съюз на сигурност

Писмо за определяне на ресора до сър Джулиан Кинг, член на Европейската комисия, отговарящ за Съюза на сигурност (PDF)